A A A

Obsługa techniczna

Przez pojęcie obsługa techniczna rozumie się planowo wykonywane czynności, których celem jest zapobieganie przedwczesnemu zużywaniu się części pojazdu oraz utrzymywanie pojazdu w gotowości technicz­nej do eksploatacji. Naprawa i wymiana części nie wchodzą w zakres obsługi technicznej. Celem obsługi technicznej jest umożliwienie osiągnięcia najlepszych wyników pracy samochodów przez uzyskanie: najwyższej gotowości technicznej, najdłuższych przebiegów międzynaprawczych, najniższych kosztów utrzymania pojazdu, najdłuższego opłacalnego okresu użytkowania pojazdu. Przez pojęcie przegląd techniczny rozumie się czynności związane z ustaleniem stanu technicznego pojazdu (jego poszczególnych zespo­łów, podzespołów i mechanizmów). Przegląd techniczny wchodzi w skład obsługi technicznej lub też może być przeprowadzany poza obsługą techniczną, w celu sporządzenia wniosku na naprawę zespołu lub pojazdu. Obsługę techniczną samochodów (a w tym i silników) należy wy­konywać ściśle w zakresie i w terminie podanym w fabrycznej in­strukcji obsługi, która jest dodawana do każdego samochodu przez wytwórnię. W razie braku fabrycznej instrukcji obsługi należy opra­cować zakres czynności poszczególnych rodzajów obsługi technicznej na podstawie ramowego zakresu czynności podanego w aktualnym zarządzeniu Ministra Komunikacji. Czynności te mogą być opracowane jednolicie w ramach resortu lub branży transportu samochodowego. Obecnie podstawowe akty prawne, regulujące zagadnienia eksploatacji technicznej samochodów, objęte są zarządzeniem Ministra Komunikacji z 1972 r. w sprawie planowo-zapobiegawczej obsługi technicznej i na­prawy pojazdów samochodowych i przyczep. Planowo-zapobiegawcza obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów polegają na wykonywaniu w określonych okresach obsługi technicz­nej oraz w miarę potrzeby napraw, których konieczność wykonywania ustala się w wyniku kontroli stanu technicznego przeprowadzonej w ramach obsługi technicznej lub w wyniku zgłoszenia kierowcy. Usterki lub uszkodzenia stwierdzone podczas wykonywania obsługi technicznej powinny być usunięte przed oddaniem pojazdu do eks­ploatacji. Jednostki użytkujące pojazdy obowiązane są prowadzić dla każdego pojazdu harmonogram obsług okresowych oraz dokument techniczny zawierający w szczególności: rodzaj obsługi okresowej, przebieg międzyobsługowy (w kilometrach) wykonany przez pojazd, datę rozpoczęcia i zakończenia obsługi okresowej, wykonane naprawy (datę rozpoczęcia i zakończenia, zakres oraz potwierdzenie wykonania). Odpowiedzialność za wykonywanie planowo-zapobiegawczej obsługi technicznej i napraw, niezależnie od odpowiedzialności kierownika jednostki, ponoszą pracownicy wyznaczeni przez kierownika jednostki, sprawujący bezpośredni nadzór nad transportem samochodowym oraz kierowca. Rozróżnia się następujące rodzaje obsługi technicznej: obsługa codzienna (skrót OC); obsługa okresowa, w skład której wchodzą pierwsza obsługa tech­niczna (skrót OT-1) i druga obsługa techniczna (skrót OT-2) oraz obsługa sezonowa, obejmująca obsługę zimową (skrót OZ) i obsługę letnią (skrót OL); obsługa w okresie docierania (skrót OD). Normy pracochłonności poszczególnych rodzajów obsługi technicz­nej oraz napraw pojazdów ustalają odpowiednie jednostki, uwzględ­niając rodzaj posiadanych pojazdów, warunki ich eksploatacji oraz poziom wyposażenia stacji obsługi.