Reklama
A A A

Obsługa skrzynki biegów

Obsługa skrzynki biegów oraz reduktorów i skrzynek roz­dzielczych (jeśli samochód jest w takie wyposażony) obejmuje kontrolę i uzupełnianie ilości oleju, okresową wymianę oleju, kon­trolę pracy poszczególnych mechanizmów oraz kontrolę szczel­ności połączeń. Poziom oleju w skrzynce biegów (i innych skrzynkach prze­kładniowych) należy sprawdzać podczas każdej obsługi okresowej oraz zawsze po stwierdzeniu nieszczelności. Zbyt mała lub zbyt duża ilość oleju może być przyczyną grzania się skrzynki. Za nis­ki poziom oleju powoduje hałaśliwą jej pracę i przyspieszone zu­żywanie się elementów. W razie stwierdzenia, że poziom oleju w skrzynce jest za niski, należy dolać oleju tego samego gatunku. Nie wolno mieszać olejów różnych gatunków. Terminy wymiany oleju podane są dla każdego samochodu w instrukcji obsługi i dla poszczególnych pojazdów różnią się one dość znacznie. Olej należy spuszczać, gdy mechanizmy są nagrza­ne. Po spuszczeniu oleju skrzynkę przekładniową należy przemyć. W tym celu wlewa się do niej olej wrzecionowy lub naftę, unosi się most napędowy, uruchamia silnik i włącza się I bieg. Po 2-r-3 minutach pracy zatrzymuje się silnik, spuszcza się olej wrzecio­nowy (lub naftę) i napełnia się skrzynkę odpowiednim olejem. Jeżeli w spuszczonym oleju znajdują się opiłki metalowe, należy sprawdzić stan kół zębatych, łożysk i elementów synchroniza­torów. Kontroli pracy poszczególnych mechanizmów skrzynki biegów dokonuje się w czasie eksploatacji pojazdu. Wszelkiego rodzaju niesprawności, jak wadliwe działanie układu sterowania skrzynki biegów, głośna praca, nadmierne grzanie skrzynki i in., powinny natychmiast zostać zauważone przez kierowcę. O wadliwym działaniu układu sterowania świadczy utrudnione włączanie lub wyłączanie przekładni albo samoczynne jej wyłą­czanie się. Może to być spowodowane nieodpowiednią długością cięgien sterowania, co łatwo usunąć przez ich regulację. Innymi przyczynami są zanieczyszczenia zatrzasków lub otworów wodzi­ków, uszkodzenia elementów układu sterowania, synchronizato­rów lub kół zębatych, spowodowane nadmiernym ich zużyciem, odkształceniem lub wykruszeniem materiału. Tego rodzaju nie­sprawności mogą być usunięte przez wymianę uszkodzonych części lub ich naprawę. Hałaśliwa praca skrzynki biegów może świadczyć o braku oleju w obudowie lub o nadmiernym zużyciu elementów. W pierwszym przypadku należy uzupełnić stan oleju. Nadmierne zużycie ele­mentów kwalifikuje skrzynkę do naprawy. Do obsługi skrzynek przekładniowych należy również spraw­dzanie ich zamocowania oraz kontrola szczelności. W razie zau­ważenia wycieków oleju należy ustalić i zlikwidować ich przyczy­nę (wymienić uszczelkę, dokręcić pokrywę itp.) oraz uzupełnić brakujący olej.