Reklama
A A A

Obsługa przedniej osi i kół

Obsługa przedniej osi sprowadza się do oględzin zewnętrznych belki osi, sprawdzenia czy w połączeniach belki ze zwrotnicami nie występują nadmier- ne luzy oraz sprawdzenia połączeń zwrotnicy z elementami ukła­du kierowniczego. W razie zauważenia jakichkolwiek odkształceń lub pęknięć belki osi należy zespół skierować do naprawy. Podobnie postę­puje się w przypadku stwierdzenia nadmiernego zużycia elemen­tów belki lub zwrotnic. Sprawdzając belkę osi należy zwrócić uwagę na stan jej pokrycia antykorozyjnego. Ewentualne ubytki powłoki należy uzupełnić po starannym oczyszczeniu tych miejsc. Obsługa kół jezdnych polega na sprawdzaniu ich zamo­cowania, kontroli pracy łożysk, okresowym smarowaniu łożysk, usuwaniu wgnieceń i śladów korozji z obręczy i tarcz kół oraz okresowym ich wyrównoważaniu. Kontrola zamocowania kół należy do czynności obsługi co­dziennej. Podczas zakładania kół należy zwracać uwagę na stopień zużycia otworów w tarczach oraz otworów na śruby mocujące koła do piast. W przypadku uszkodzenia powierzchni centrują­cych niezbędna jest ich naprawa. Podczas montowania koła na­leży przestrzegać właściwej kolejności dokręcania nakrętek. /Luzy w łożyskach sprawdza się poruszając uniesione koło w kierunku prostopadłym do płaszczyzny jego obrotu. Jeżeli koło ułożyskowane jest na stożkowych łożyskach wałeczkowych, luzy kasuje się dokręcając nakrętkę regulacyjną tak, żeby nie zwięk­szyć oporów obracania się koła. W tym celu dokręca się nakrętkę do położenia powodującego wyraźne zwiększenie oporów obraca­nia się koła, a następnie odkręca się ją od tego położenia o 1/6-f-1/2 obrotu, do położenia umożliwiającego przewleczenie za­wleczki. / Jeżeli przyczyną występwania luzów jest nadmierne zuży­cie lub uszkodzenie łożysk, łożyska należy wymienić na nowe. Wymieniając łożyska lub przystępując do ich regulacji należy sprawdzić, czy w piaście znajduje się dostateczna ilość smaru i czy smar ten nie jest stary. Smar stary należy usunąć, zastępu­jąc go świeżym. Po wyregulowaniu łożysk lub ich wymianie należy właściwie dokręconą nakrętkę starannie zabezpieczyć przed odkręcaniem się. Kontrola regulacji polega na sprawdzeniu, czy piasta nie nagrze­wa się nadmiernie podczas jazdy. W razie silnego nagrzewania się piast należy ponownie dokonać regulacji. Przyczyną luzu kół przednich może być także zużycie sworz­nia zwrotnicy lub otworów, w których jest on osadzony. W tym przypadku luz można usunąć tylko w drodze naprawy. Łożyska piast smaruje się okresowo, w terminach podanych w instrukcji obsługi. W tym celu należy usunąć z piasty stary smar, przemyć ją naftą, wytrzeć i napełnić nowym smarem. Pod­czas montażu piasty należy zwrócić uwagę na stan powierzchni uszczelniających i jakość uszczelki. Uszkodzenie uszczelki lub po­wierzchni uszczelniających może powodować przedostawanie się smaru z piasty na powierzchnię bębna hamulcowego, co powoduje zmniejszenie skuteczności hamowania jednego koła, a co za tym idzie, niebezpieczne zarzucanie samochodu przy hamowaniu. Uszkodzoną uszczelkę należy wymienić. Po zmontowaniu piasty należy wyregulować luzy łożysk. Obsługa obręczy i tarcz kół sprowadza się do usuwania śla­dów korozji, dbania o jakość powłoki ochronnej oraz usuwania drobnych wgnieceń powstałych wskutek uderzeń. Dbałość o gład­kość obręczy jest szczególnie ważna w pojazdach wyposażonych w opony bezdętkowe. Uszkodzenie powierzchni obręczy może po­wodować nieszczelności i spadek ciśnienia powietrza w ogu­mieniu. Dość częstą niesprawnością jest niewyrównoważenie kół samo­chodu. Przyczynami tego zjawiska są: nierównomierne zużywanie się ogumienia, odkształcenia koła powstające w wyniku uderzeń itp. Koło takie zaczyna w czasie jazdy bić, powodując pogorsze­nie kierowalności samochodu, nieprzyjemne drgania w zawiesze­niu i układzie kierowniczym oraz przyspieszone zużywanie się elementów układu jezdnego. Dlatego okresowo należy sprawdzać wyrównoważenie kół. W tym celu badane koło unosi się i napę­dza silnikiem elektrycznym lub silnikiem samochodu (koła napę­dowe) nadając mu dużą prędkość obrotową. Niewyrównoważenie kół powoduje wyraźne drżenie samochodu. Koła wyrównoważa się za pomocą urządzeń zwanych wywa­żarkami. Wyważarka mechaniczna (rys. 6.3) ma wahliwie zamocowany wał napędzany silnikiem elektrycznym. Na końcu wału mocuje się badane koło i wyrównoważa je statycznie, po czym włącza się napęd. Podczas wirowania koła zmieniając poło­żenię przesuwnych ciężarków osadzonych na wale wyważarki wyznacza się masę ciężarków wyrównoważających oraz punkt na obrzeżu tarczy badanego koła, w którym należy te ciężarki za­mocować. Wygodniejsze w użyciu są wyważarki elektrodyna­miczne. W urządzeniach tych za pomocą specjalnych czujni­ków drgania wału wyważarki przekazywane są w postaci impul­sów elektrycznych do wskaźników umieszczonych na pulpicie sterowniczym. Wskaźniki umożliwiają bezpośrednio określenie, jak duży powinien być ciężarek wyrównoważający i gdzie należy go umieścić. Wyważarki takie budowane są zarówno w wersjach służących do wyrównoważania kół zdemontowanych z samochodu (rys. 6.4), jak i w wersjach służących do wyrównoważania kół bezpośrednio na samochodzie (rys. 6.5). Wyważarki przeznaczo­ne do wyrównoważania kół zdjętych z samochodu wyposaża się w uchwyty szybkomocujące, a niekiedy także w niewielkie dżwi-gienki ułatwiające założenie koła. Wyrównoważanie kół jest szczególnie ważne w szybkich sa­mochodach osobowych (sportowych, wyścigowych), gdzie ze wzglę­du na znaczne prędkości obrotowe kół niewielkie nawet niewy-równoważenie powoduje powstawanie znacznych sił i jest wy­raźnie odczuwalne przy prowadzeniu pojazdu. W samochodach takich powinno się wyrównoważać koła po każdym demontażu i po każdej naprawie ogumienia.