Reklama
porto wino
A A A

Obsługa obwodu rozruchowego

Obsługa obwodu rozruchowego, pominąwszy ogólną dbałość o stan połączeń, przewodów i izolacji, sprowadza się do obsługi rozrusz­nika. Niesprawność rozrusznika może być wywołana niedo- maganiami jego części elektrycznej lub elementów mechanicz- nych. W części elektrycznej do najczęstszych uszkodzeń należą: przerwy i zwarcia w uzwojeniach rozrusznika, uszkodzenia lub zły styk w miejscach przyłączenia przewodów zasilających, niewłaściwa współpraca szczotek i komutatora wywołana przyczy­nami podobnymi do występujących w prądnicach. Do uszkodzeń I mechanicznych należą: zgięcie wału wirnika, luzy w łożyskach ślizgowych, zużycie lub wyłamanie zębów koła zębatego i in. Większość tych niesprawności kwalifikuje rozrusznik do naprawy. Obsługa rozrusznika jest podobna do obsługi prądnicy. Obej­muje ona sprawdzanie mocowania rozrusznika do kadłuba silni­ka, sprawdzanie czystości i jakości połączeń przewodów (jest to szczególnie ważne ze względu na duże natężenie przepływającego prądu) oraz sprawdzanie stanu komutatora, szczotek i szczotko-trzymaczy. Do wykonania tych ostatnich czynności — podobnie jak w przypadku prądnicy — niezbędne jest zdjęcie opaski ochronnej. Okresowo wymontowuje się rozrusznik z samochodu. Spraw­dza się wtedy, czy przy obracaniu wirnika nie występują nad-miern? opory, kontroluje stan łożysk przez sprawdzenie luzów na wałku wirnika oraz sprawdza działanie sprzęgła jednokierun­kowego w mechanizmie sprzęgającym. Następnie rozmontowuje się rozrusznik, sprawdza stopień zużycia komutatora, wymienia uszkodzone szczotki i sprężynki dociskające oraz czyści się wszyst­kie części. Łożyska ślizgowe wyciera się suchą szmatką i smaruje olejem. To samo robi się z czopami łożyskowymi wirnika. Wy­mienione szczotki dociera się w sposób opisany w rozdziale o ob­słudze prądnicy. Jeżeli podczas przeglądu zauważone zostaną nadmierne zużycia bądź uszkodzenia elementów rozrusznika, należy przekazać go do naprawy do zakładu specjalistycznego, dysponującego odpowied­nimi urządzeniami i przyrządami pomiarowymi.