Reklama
A A A

Obsługa i bieżące naprawy

W czasie produkcji samochodów Warszawa, Fabryka Samochodów Osobowych wprowadziła zmiany w zasadach obsługi technicznej. Zmiany dotyczyły zagadnień technicznych, jak również spraw for­malnych. Okres eksploatacji samochodu od momentu kupna nowego samo­chodu do pierwszej naprawy głównej można podzielić na trzy etapy: docieranie samochodu do 3000 km przebiegu, przebieg w czasie trwania gwarancji do 15 000 km przebiegu, przebieg po okresie gwarancji do pierwszej naprawy głównej. Samochody Warszawa, eksploatowane w chwili obecnej, mają dwa rodzaje instrukcji obsługi, różniące się między innymi informacjami na temat obsługi technicznej. Zmiana wprowadzona w 1967 r. podyktowana była potrzebą uwzględnienia zasad prawnych odnośnie gwarancji, wniosków, jakie nasunęły się w czasie załatwiania spraw reklamacyjnych, jak rów­nież postulatów zgłaszanych przez stacje obsługi i Centralę Technicz-no-Handlową „Motozbyt". Należy podkreślić właściwą postawę użyt­kowników samochodów Warszawa, którzy dzieląc się swymi uwaga­mi z FSO przyczynili się również do wprowadzenia zmian w zasa­dach obsługi technicznej. Wprowadzone zmiany dotyczą okresu docierania i dalszej eksploa­tacji. Do połowy 1967 r. w okresie docierania samochodu użytkow­nik obowiązany był wykonać w autoryzowanych stacjach obsługi na­stępujące obsługi techniczne: OTD-1 po przebiegu 500 ±50 km, OTD-2 po przebiegu 1000 ±50 km, OT-1 po przebiegu 3000 ±200 km. Obsługi OTD-1 i OTD-2 są obsługami jednorazowymi i obowiązu­ją tylko w okresie docierania. Obsługa OT-1 jest obsługą okresową i powtarza się co 3000 km. Po zmianie, w okresie docierania jako obowiązujące są następu­jące obsługi techniczne: OTD-1 po przebiegu 500 ± 100 km, OTD-2 po przebiegu 2800 ±200 km. Ograniczono zakres obsług technicznych dzięki wprowadzeniu na rynek przez CPN olejów i smarów o wyższej jakości oraz wprowa­dzanym zmianom w procesie technologicznym produkcji. Zasada wy­konywania OTD-1 i OTD-2 w autoryzowanych stacjach obsługi po­została jako obowiązująca. Podane wyjaśnienie należy traktować tylko jako informację dla zainteresowanych zmianami wprowadzonymi przez producenta, po­nieważ w chwili obecnej żaden samochód z tego okresu nie ma waż­nej gwarancji.