A A A

Obsługa codzienna

Obsługę codzienną stanowią czynności wykonywane codziennie w dniu pracy pojazdu w celu zapewnienia jego sprawności technicz­nej. Obsługa OC polega na skontrolowaniu sprawności pojazdu oraz stanu technicznego poszczególnych jego zespołów i podzespołów ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń mających wpływ na bezpie­czeństwo jazdy. Obsługę OC należy wykonywać w zależności od wa­runków eksploatacji w miejscu stałego lub okresowego garażowania pojazdu przed wyjazdem do pracy i po powrocie do miejsca garażo­wania. Zakres czynności obsługi codziennej obejmuje: czynności zdawczo-odbiorcze, pozostałe czynności obsługowe. Czynności zdawczo-odbiorcze w zakresie silnika i jego osprzętu obej­mują przed wyjazdem do pracy: sprawdzenie stanu paliwa w zbiorniku, sprawdzenie stanu i uzupełnienie (w razie potrzeby) oleju w sil­niku, cieczy chłodzącej oraz sprawdzenie szczelności kurków spus­towych cieczy chłodzącej, — uruchomienie silnika i sprawdzenie ciśnienia oleju oraz działania prądnicy. Czynności zdawczo-odbiorcze w zakresie silnika i jego osprzętu obejmują po powrocie z pracy: uzupełnienie stanu paliwa w zbiorniku, wypełnienie odpowiedniego dokumentu i przekazanie pojazdu do stacji obsługi, jeżeli stwierdzone zostały usterki lub jeżeli nadszedł termin obsługi okresowej. Pozostałe czynności obsługowe obejmują czynności porządkowe oraz czynności przeglądowo-kontrolne, określone w instrukcji fabrycznej, wykonywane przez oględziny zewnętrzne, a mające na celu wykrycie usterek i uszkodzeń pojazdu. Czynności zdawczo-odbiorcze powinny być wykonywane wyłącznie przez kierowcę, bez względu na stosowaną w poszczególnych jednostkach organizację wykonywania obsługi OC. Pozostałe czynności obsługowe mogą być wykonywane w całym lub częściowym zakresie przez kierowcę lub pracowników stacji obsługi. Wykonywanie czynności zdawczo-odbiorczych przed wyjazdem oraz uznanie pojazdu za sprawny technicznie i gotowy do wyjazdu w da­nym dniu kierowca stwierdza podpisem w karcie drogowej wysta­wionej na ten dzień pracy. Jeżeli pojazd jest odbierany przez kierowcę ze stacji obsługi po wykonaniu obsługi technicznej, uznanie pojazdu za sprawny technicznie powinno być potwierdzone przez upoważnio­nego pracownika stacji obsługi w dokumencie, na podstawie którego pojazd jest przekazywany do eksploatacji.