Reklama
A A A

Obsługa codzienna

Obsługa codzienna (OC) polega na codziennym kontrolowa­niu sprawności pojazdu oraz stanu technicznego poszczególnych jego zespołów i podzespołów, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Obsługę OC wykonuje się w miejscu stałego lub okresowego garażowania po­jazdu — przed wyjazdem do pracy i po powrocie. Czynności wchodzące w zakres obsługi codziennej można po­dzielić na dwie grupy: czynności zdawczo^odbiorcze oraz pozo­stałe czynności obsługowe. Czynności zdawczo-odbiorcze obejmują: a. Przed wyjazdem do pracy: sprawdzenie czystości pojazdu; sprawdzenie poziomu paliwa w zbiorniku; sprawdzenie poziomu i w razie potrzeby uzupełnienie oleju w silniku, pompie wtryskowej i sprężarce, a także płynu chło-. dzącego oraz sprawdzenie szczelności kurków spustowych pły­nu chłodzącego; sprawdzenie ciśnienia powietrza w ogumieniu i ewentualne dopompowanie kół; sprawdzenie świateł zewnętrznych i wewnętrznych, sygnału dźwiękowego i wycieraczek szyb; uruchomienie silnika i sprawdzenie ciśnienia oleju, działania prądnicy, ciśnienia powietrza w układzie hamulcowym i dzia­łania hamulców; sprawdzenie ruchu jałowego koła kierowniczego oraz działa­nia mechanizmu wspomagającego; sprawdzenie zamocowania kół, ruchomych (otwieranych) ele­mentów nadwozia oraz stanu ogumienia; sprawdzenie stanu plomb zabezpieczających licznik kilome­trów oraz jego napęd; inne czynności wynikające ze szczególnych cech konstrukcyj­nych pojazdu lub szczególnych warunków eksploatacji. b. Po powrocie z pracy: uzupełnienie stanu paliwa w zbiorniku; odstawienie pojazdu na miejsce postoju; wypełnienie odpowiedniego dokumentu i przekazanie pojazdu do stacji obsługi, jeżeli stwierdzone zostały usterki lub jeżeli nadszedł termin obsługi okresowej. Pozostałe czynności obsługowe obejmują czyn­ności porządkowe (mycie, sprzątanie) oraz czynności przeglądowo--kontrolne określone w instrukcji fabrycznej lub uznane za nie­zbędne na podstawie doświadczeń jednostki transportowej, w której eksploatowany jest dany pojazd. Zasadnicza różnica między czynnościami zdawczo-odbiorczymi a pozostałymi czynnościami obsługowymi polega na tym, że czyn­ności zdawczo-odbiorcze muszą być wykonywane wyłącznie przez kierowcę, bez względu na stosowaną w danej jednostce organiza­cję wykonywania obsługi OC. Natomiast pozostałe czynności ob­sługowe mogą być częściowo lub w pełnym zakresie wykonywa­ne przez pracowników stacji obsługi. Wykonanie czynności zdaw­czo-odbiorczych przed wyjazdem oraz uznanie pojazdu za spraw­ny technicznie i gotowy do wyjazdu w danym dniu stwierdza kierowca podpisem w karcie drogowej wystawionej na dany dzień pracy. Tym samym kierowca przyjmuje odpowiedzialność za stan techniczny kierowanego przez niego pojazdu.