A A A

Obróbka zarysu korbowodu

Jak już wspominaliśmy, korbowody silników lotniczych, pomimo że wykonuje się je z odkuwek matrycowych, są z reguły całkowicie obrabia­ne w celu osiągnięcia jak najmniejszego ich ciężaru oraz dokładnego wyrównoważenia mas silnika. Do całkowicie obrabianych korbowodów należą również wytwarzane jednostkowo lub małoseryjnie z odkuwek swobod­nych korbowody średnich i dużych silników przemysłowych i okrętowych. Obróbka zewnętrznego kształtu korbowodu składa się z szeregu praco­chłonnych operacji, które mogą być przeprowadzane według różnych metod. Najbardziej rozpowszechnioną dotychczas metodą obróbki zewnętrznych powierzchni korbowodu jest oddzielne frezowanie jego poszczególnych części. W zależności od kształtu obrabianej części korbowodu do frezowa­nia używa się frezów normalnych lub specjalnych. Do tych operacji sto­suje się frezarki poziome, pionowe i wzdłużne. Bardziej nowoczesną metodą obróbki powierzchni zarysu korbowodu jest frezowanie na kopiarkofrezarce. Metoda ta umożliwia osiągnięcie lepszej dokładności i większej wydajności, a oprócz tego umożliwia zasto­sowanie normalnych frezów. W ostatnich latach do obróbki niektórych powierzchni zewnętrznych korbowodów zastosowano przeciąganie uzyskując przy tym dużą wydaj­ność. Ostateczny wynik obróbki, uzyskiwany przy frezowaniu po dwóch operacjach — zgrubnej i wykańczającej, w przypadku przeciągania osią­ga się po jednej operacji. Oprócz tego do obróbki korbowodów z trzonami o przekroju kołowym (korbowody silników przemysłowych i okrętowych) stosuje się toczenie na tokarkach ogólnego przeznaczenia.