Reklama
A A A

Obróbka zamków

Przecinanie zamków w pierścieniach wykonywanych z tulei i kształto­wanych według metody obróbki cieplnej przeprowadza się na frezarkach poziomych przy użyciu specjalnych przyrządów. Do tego celu stosowane są bardzo cienkie frezy o średnicy 80r100 mm. W przypadku zamka pro­stego jego przecinanie wykonuje się jednocześnie w kilkunastu pierścieniach, a w przypadku zamka skośnego operację tę przeprowadza się w każdym pierścieniu lub parze pierścieni osobno. W przypadku stosowania do wyrobu pierścieni owalnych odlewów indywidualnych, zamek pow­staje w wyniku wycięcia odcinka o długości zbli­żonej do wielkości luzu zamka w pierścieniu swo­bodnym (zwykle IOt15 mm). Wycięcie to wyko­nuje się najczęściej jednocześnie dwoma frezami, które mogą być osadzone na wspólnej oprawce lub też ustawione względem siebie pod kątem tak, że zewnętrzne powierzchnie frezów skierowane są wzdłuż promienia pierścienia. Kształt zamka wyko­nanego sposobem pierwszym pokazano na rys. 300a, natomiast sposobem drugim — na rys. 300b. Wycinanie zamka za pomocą dwóch równoległych frezów przeprowadza się na frezarkach poziomych, natomiast sposób drugi wymaga użycia fre zarek specjalizowanych. Na rys. 301 przedstawiono głowicę wrze­cionową frezarki specjalizowanej otrzymanej w wyniku przebudowy zwykłej frezarki poziomej. Wycinanie prostych zamków w pierścieniach owalnych przepro­wadza się zwykle w przyrządach umożliwiających jednoczesną ob­róbkę kilkunastu przedmiotów. Schemat takiej operacji pokazano na rys. 302, natomiast na rys. 303 przedstawiono przykład konstruk­cji stosowanego przy tym przyrzą­du. Wycinanie skośnych zamków odbywa się w każdym pierścieniu osobno. Przy wycinaniu zamków w pierścieniach nieokrągłych istotną rzeczą jest ustalenie ich położenia kątowego; pierścień powinien być ustawiony tak, aby środek zamka wypadał w osi owalu. W celu zachowania tego warunku często wycina się zamki nie zdejmując pierścieni z uchwytu, na którym były one toczone według wzornika. Po nadaniu zewnętrznym powierzchniom pierścienia prawidłowego kształtu przeprowadza się obróbkę wykańczającą zamka, zwaną kalibro­waniem, polegającą na przefrezowaniu jego powierzchni czołowych (połą­czonym ze zdjęciem na każdej z tych powierzchni naddatku o grubości 0,4r0,6 mm) przy ściśniętym pierścieniu. Operację tę wykonuje się na frezarkach poziomych, często specjalizowanych, przy użyciu cienkiego freza tarczowego. Kalibrowanie zamków przeprowadza się pojedynczo lub grupowo sto­sując odpowiednie uchwyty lub przyrządy. Na rys. 304 pokazano prosty uchwyt do pojedynczego kalibrowania zamków pierścieni. W wytwórni samochodów GAZ zastosowano automatyczne kalibrowanie zamków pierścieni tłokowych na frezarce poziomej wyposażonej w spe­cjalny przyrząd ).