A A A

Obróbka wykańczająca powierzchni wewnętrznej tulei cylindrowej

Obróbka wykańczająca gładzi cylindrowej polega zwykle na gładzeniu. W nielicznych przypadkach po gładzeniu stosowane jest jeszcze dodatko­we dogładzanie. Obróbkę wykańczającą tulei suchych wprasowanych w ka­dłub przeprowadza się po ich ustawieniu do kadłuba, a tulei mokrych lub łatwo wymiennych tulei suchych — przed zamontowaniem w kadłubie. Gładzenie dzieli się najczęściej na dwie operacje — wstępne i wykań­czające. Gładzenie wstępne ma na celu uzyskanie wyznaczonej na rysunku dokładności wymiarów, a gładzenie wykańczające — wymaganej gład­kości powierzchni. Z całkowitego naddatku na gładzenie nie przekracza­jącego zwykle 0,05 mm, na operację wstępną przypada około 70%. W przy­padku stosowania rozwiercania do obróbki powierzchni wewnętrznej tulei gładzenie jej dzieli się niekiedy na trzy operacje. Do gładzenia stosuje się zwykle obrabiarki jednowrzecionowe z dwupozycyjnym przyrządem lub obrabiarki wielowrzecionowe umożliwiające jednoczesną obróbkę kilku tulei. Ziarnistość kamienia przy gładzeniu wstępnym wynosi 1207200, a przy wykańczającym 3007500. W przy­padku trzykrotnego gładzenia, do pierwszej operacji stosuje się kamienie o ziarnistości 80. Podstawą obróbkową przy gładzeniu tulei jest powierzchnia zewnętrz­na, przy czym dla tulei mokrych — najczęściej górna powierzchnia usta­lająca. Do zamocowania przy takich operacjach wykorzystuje się koł­nierz tulei.