Reklama
A A A

Obróbka płaszczyzny podziału stopy

W przypadku użycia odkuwki jednolitej obróbka płaszczyzny podziału stopy rozpoczyna się od jej przecinania, co najczęściej odbywa się za po­mocą cienkiego freza tarczowego. Na rys. 323 przedstawiono przyrząd do przecinania stopy korbowodu przy skośnym jej podziale. Korbowód za­kłada się do tego przyrządu dwukrotnie w dwóch symetrycznych położe­niach i kolejno przecina.obie strony. Operacja ta staje się bardziej wy­dajna w przypadku zastosowania przyrządów obrotowych, zwłaszcza kiedy włączone jest do niej frezowanie powierzchni oporowych pod łby i na­krętki śrub korbowodowych (rys. 324). Po rozcięciu stopy powierzchnię styku szlifuje się lub przeciąga. Pierw­szy sposób stosowany jest zwykle przy produkcji seryjnej, a drugi — przy produkcji masowej. Obróbka po prze­cięciu jest konieczna, ponieważ tru­dno jest tak wykonać przecinanie, że­by płaszczyzna podziału wypadła do­kładnie w płaszczyźnie średnicowej. Szlifowanie powierzchni styku trzona z pokrywą w produkcji wielkoseryjnej przeprowadza się często na dwuwrzecionowych, karuzelowych szlifierkach do płaszczyzn ze stołem obrotowym (o działaniu ciągłym). Przeciąganie tych powierzchni łą­czy się zwykle w jedną operację z obróbką połówek otworów, a niekie­dy również z powierzchniami boczny­mi stopy oraz powierzchniami oporo­wymi pod łby i nakrętki śrub korbo­wodowych. Dwa warianty takiej operacji pokazano na rys. 325, na którym grubą linią ciągłą zaznaczone są powierzchnie przeciągane. Operację tę przeprowadza się na pionowych przeciągarkach zewnętrznych. Niekiedy przecinanie stopy łączy się z obróbką powierzchni styku obu jej części i obróbką połówek otworów w jedną operację przeciągania. Na rys. 326 przedstawiono kolejne fazy obróbki według tego sposobu korbowodu ze skośnym podziałem stopy, a na rys. 327 — użytą do tego pionową dwusuwakową przeciągarkę zewnętrzną. W obu suwakach zamo­cowane są dwie pary przeciągaczy, z których pierwsza w lewym suwaku obrabia powierzchnie uwidocznione na rys. 326b (obróbka powierzchni oporowych pod śruby i częściowo przecinanie) oraz wykonuje całkowite przecięcie widoczne na rys. 326c, pozostała zaś para przeciągaczy drugiego suwaka wykańcza górną część stopy i pokrywę (obróbka powierzchni sty­ku, zamków i połówek otworów) — rys. 326d, e. Cała opisana obróbka odbywa się podczas jednego pełnego ruchu przeciągarki. Płaszczyznę podziału stopy w korbowodzie odkuwanym bez pokrywy obrabia się zwykle łącznie z połówką otworu na pionowych przeciągarkach zewnętrznych. Niekiedy powierzchnię tę frezuje się na frezarkach pozio­mych jednocześnie z dwoma płaszczyznami bocznymi stanowiącymi po­mocnicze podstawy obróbkowe. Przy wytwarzaniu korbowodów z bezpośrednim wylaniem stopem łoży­skowym płaszczyznę podziału stopy obrabia się wykańczaj ąeo najczęściej przez szlifowanie lub frezowanie.