Reklama
A A A

Obróbka otworów na śruby korbowodowe

Przy stosowaniu półfabrykatów odkutych bez pokrywy obróbkę otwo­rów na śruby korbowodowe przeprowadza się po obrobieniu płaszczyzny podziału stopy i powierzchni oporowych pod łby śrub. Obróbka polega na wierceniu i rozwiercaniu. Niekiedy, dą­żąc do zmniejszenia skutków zbaczania wierteł, po wier­ceniu wykonuje się dodat­kowo rozwiercanie zgru­bne. Z reguły wstępną obróbkę obu otworów zarówno w gór­nej części stopy, jak i w po­krywie przeprowadza się od­dzielnie, jednak na tej samej wiertarce dwurzecionowej wykorzystując to samo wy­posażenie obrabiarki (płyty wiertarskie, wiertła itp.), zmieniając tylko uchwyty do zamocowania przedmiotu. Wykorzystanie tego samego wyposażenia umożliwia uzy­skanie jednakowego położe­nia i rozstawienia otworów na śruby w obu częściach stopy. Do obróbki otworów na śruby trzon korbowodu usta la się zwykle w otworze łba i na pomocniczych podstawach obróbkowych w postaci dwóch płaszczyzn obrobionych na bocznych powierzchniach stopy, a pokrywę — na zewnętrznym półokręgu lub za pomocą wahliwej pryzmy na powierzch­niach oporowych pod łby śrub oraz analogicznie jak dla trzona na obro­bionych bocznych powierzchniach stopy. Każdą z tych części przy moco­waniu dociska się jej powierzchnią czołową, a pokrywę ponadto po­wierzchnią podziału stopy. W celu uzyskania właściwego ustawienia pokrywy względem górnej części stopy przed ich zmontowaniem i wspólną obróbką przeprowadza się powtórną obróbkę otworów na śruby po założeniu pokrywy na trzon. Ustalanie obu tych złożonych razem części w przyrządzie odbywa się na powierzchniach czołowych i bocznych stopy. Pokrywę dociska się do trzona za pomocą wahliwej szczęki opierającej się na zewnętrznej powierzchni pokrywy. Obróbka wykańczająca (rozwiercanie) otworów na śruby odbywa się zawsze dla obu części stopy korbowodu wspólnie, co zapewnia pokrywanie się osi tych otworów. Do wstępnej i wykańczającej obróbki tych otworów w produkcji seryj­nej stosuje się wiertarki pionowe, a w produkcji masowej wiertarki wielowrzecionowe z wielopozycyjnymi stołami obrotowymi (rys. 328). Jak już wspominaliśmy poprzednio, przy wytwarzaniu korbowodów z jednolitych półfabrykatów obróbkę otworów na śruby korbowodowe przeprowadza się przed rozcięciem stopy, po obrobieniu powierzchni czo­łowych, pomocniczych podstaw obróbkowych (boczne powierzchnie na stopie) oraz powierzchni oporowych pod łby i na­krętki śrub. Obróbka ta polega zwykle na wierce­niu, rozwiercaniu zgrub­nym i rozwiercaniu wy­kańczającym. Do' tych ope­racji korbowód ustala się w otworze łba i na bocz­nych powierzchniach stopy oraz dociska powierzchnią czołową stopy.