Reklama
A A A

OBLICZENIE ILOŚCI ROBOTNIKÓW

Do robotników pośrednio produkcyjnych zalicza się ustawiaczy, kon­trolerów, robotników transportowych i innych oraz robotników oddziału remontowego, oddziału ostrzenia i napraw narzędzi, napraw przyrządów, pracowników wypożyczalni narzędzi itd. Ich ilość można obliczyć według norm dla każdego rodzaju robót lub przyjąć procentowo w stosunku do robotników produkcyjnych. W zakładach samochodowych i ciągnikowych o produkcji wielkose­ryjnej i masowej, ilość robotników pośrednio produkcyjnych wynosi nie­kiedy 50 f 60°/o ilości robotników produkcyjnych. Jednakże ten stosunek zależy od stopnia zautomatyzowania. Na przykład w oddziałach automatów (oddział części normalnych) ilość robotników pośrednio produkcyjnych może wynosić do 70ft/o ogólnej liczby robotników produkcyjnych. Ilość pracowników inżynieryjno technicznych i usługowych określa się na podstawie wykazu etatów lub oblicza się procentowo w stosunku do ilości robotników oddziału (produkcyjnych i pomocniczych). Ilość pra­cowników inżynieryjno technicznych oddziału wynosi przeciętnie 10-12% ogólnej ilości robotników. Ilość pracowników administracyjno biurowych oddziału przyjmuje się w wysokości 4 f 6% ogólnej ilości robotników. Ilość personelu pomocni­czego oddziału (sprzątaczki oddziałów i pomieszczeń bytowych, gońcy itd.) przyjmuje się w wysokości 2-3% ogólnej ilości robotników.