Reklama
A A A

NIEDOKŁADNOŚĆ WYKONANIA NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH

Podobnie jak części obrabiarki, również narzędzia wykonuje się w granicach ustalonych odchyleń wymiarów i kształtu. Wiele narzędzi w ZSRR wykonuje się wg norm, w których podane są dopuszczalne odchyłki dotyczące wykonania narzędzi. Szczególny wpływ na dokładność obróbki wywierają odchylenia w narzędziach o nominalnych wymiarach (wiertła, rozwiertaki, pogłębia-cze przeciągacze itd.) i w narzędziach kształtowych (noże kształtowe, fre­zy itd.). W tych przypadkach wymiar lub kształt obrabianej powierzchni jest bezpośrednio związany z wymiarami i kształtem narzędzi skrawa­jących. Przy obróbce innymi rodzajami narzędzi, np. nożami tokarskimi, nie­dokładność wykonania narzędzi skrawających nie wpływa bezpośrednio na dokładność obróbki. Jednakże błędy wykonania takich narzędzi mogą wywrzeć pośredni wpływ na wyniki obróbki (np. może powstać odchy­lenie od wymiarów wskutek przedwczesnego zużycia narzędzia spowo­dowanego przez niedokładność jego wykonania). W czasie obróbki narzędzie zużywa się, co ma wpływ na dokładność obróbki. W tym przypadku zmiana wymiarów narzędzi wpływa bezpo­średnio na dokładność obróbki. Tak więc np. przy toczeniu nożem na to­karce długiego wałka średnice obrabianych odcinków będą powiększać się w miarę zużywania ostrza noża. Niedokładność wykonania poszczególnych elementów przyrządów (szczególnie elementów ustawczych i prowadzących narzędzie) i ich zu­życie również mogą wywierać wpływ na dokładność obróbki. Na przy­kład wskutek niedostatecznej dokładności wykonania oporowych elemen­tów przyrządów, na których ustawia się obrabiany przedmiot, lub wsku­tek ich zużycia się poza dopuszczalne granice, przedmiot może mieć nie­prawidłowe położenie w przyrządzie, a to znów może pociągnąć za sobą odpowiedni błąd w obróbce. Niedokładność ustawienia przyrządów na obrabiarce również może być przyczyną błędów obróbki.