A A A

Nadwozia pojazdów specjalnego przeznaczenia

Pojazd samochodowy specjalnego przeznaczenia jest przystosowany do wykonywania określonych zadań gospodarczych lub społecznych. Jego zasadniczym przeznaczeniem nie jest więc przewóz ładunków. Nadwozia takich pojazdów są dostosowane do funkcji, jaką ma spełniać pojazd. W każdym z tych pojazdów istnieje przedział dla obsługi, któ­ry nie zawsze jednak stanowi oddzielną kabinę kierowcy. Tradycyjny przedział ładunkowy tu nie istnieje, gdyż zamiast ładunku pojazd przewozi urządzenie robocze, usługowe lub inne. Pojazd taki (rys. 4.16) jest więc bardziej zbliżony do samojezdnej maszyny roboczej niż do środka transportu. Nie przewozi on wprawdzie ładunku, ale bywa, że musi mieć pewną przestrzeń do przewozu określonych materiałów i czynni- ków roboczych, niezbędnych do wykonywania zadań, do których jest przeznaczony. Do pojazdów specjalnego przeznaczenia zaliczamy: • pojazdy komunalne, jak odśnieżarki, zamiatarki, polewarki i zmywarki, śmieciarki i pojazdy asenizacyjne, samochody gaśnicze (rys. 4.17); pojazdy służby zdrowia, jak karetki pogotowia, ambulanse, ambulatoria objazdowe, samochody dezynfekcyjne itp.; pojazdy-sklepy; pojazdy do celów propagandowo-kulturalnych, jak biblioteki lub muzea objazdowe itp.; pojazdy turystyczne (samochody kempingowe); pojazdy służb technicznych, jak samochody-dra-biny, samochody pogotowia technicznego itp.; pojazdy do celów specjalnych, budowane na specjalne życzenie użytkowników, według ich wymagań.