A A A

Nacinanie ślimacznic

Ślimacznice nacina się zwykle frezami ślimakowymi. Znane są dwa sposoby frezowania ślimacznic: a) frezowanie z promieniowym posuwem freza i b) frezowanie z posuwem stycznym. W ciągu jednego obrotu freza przy frezowaniu ślimacznica obraca się o kąt obejmujący ilość zębów równy ilości zwojów freza. Przy pierwszym sposobie obróbki frezowi nadaje się posuw promie­niowy ku środkowi nacinanej ślimacznicy do chwili zajęcia przez środek freza położenia odpowiadającego położeniu ślimaka współpracującego z daną ślimacznicą; przy tej metodzie obróbki środki freza i ślimacznicy zbliżają się wzajemnie (rys. 375). Przy drugiej metodzie obróbki odległość między osiami freza i śli­macznicy nie zmienia się. Na początku obróbki ustawia się frez na całko­witą głębokość skrawania i nadaje mu się posuw wzdłuż jego osi po stycznej do średniego koła nacinanej ślimacznicy (rys. 376). Frezy pracujące z posuwem stycznym zawierają część zbieżną, na której wierzchołki zębów są położone na powierzchni stożkowej, co umo­żliwia stopniowe wcinanie się freza i dalszą obróbkę zębów ślimacznicy kilkoma rzędami zębów freza. Przy nacinaniu ślimacznic metodą posuwu stycznego uzyskuje się większą dokładność wykonania, ale wzrasta przy tym pracochłonność obróbki. Wobec tego często ślimacznice, które mają być wykonane wg 3 klasy dokładności i wyższej (o średnich i dużych modułach) frezuje się w dwóch operacjach: wstępnie z posuwem promieniowym przy pozo­stawieniu naddatku 1,0 ~ 1,5 mm i wykańczająco posuwem stycznym. Małe ślimacznice często nacina się od razu na gotowo metodą posuwu stycznego, stosując frezy kombinowane zaopatrzone w dwie sekcje skra­wające: jedną z rowkami spiralnymi i zębami zataczanymi, jak u zwykłych frezów ślimakowych i drugą wykańczającą z zębami naciętymi bez tych rowków. Ta ostatnia część freza jest ukształtowana w postaci ślimaka (zwykle ewolwentowego), na którego zębach nacięte są drobne rowki promieniowe o głębokości 1,5 2,0 mm. Krawędzie tych rowków stanowią ostrza na tej części freza, przy czym skrawają one cienkie wiórki, po­dobnie jak to zachodzi przy wiórkowaniu. Przy tej metodzie obróbki można otrzymać ślimacznice o dużej dokładności i wysokiej jakości roboczej powierzchni zęba. Ślimacznice nacina się zwykle na tych samych frezarkach do kół zębatych, które służą do nacinania walcowych kół zębatych. Główna róż­nica polega na zmianie kierunku posuwu suportu.