Reklama
felgi audi a6
A A A

Możliwość montowania zespołów

Z chwilą rozpoczęcia produkcji przez FSO silnika górnozaworowego i w związku z tym samochodu Warszawa model 223 wśród użytkow­ników krążyły różne opinie na temat tego silnika. Były to opinie po­zytywne i negatywne. Autorami tych drugich byli przeważnie użyt­kownicy, którzy eksploatowali silniki dolnozaworowe cieszące się bar­dzo dobrą opinią odnośnie trwałości, a nie znali silników górnozaworowych. Opinii tych nie można było traktować jako odzwierciedlenia stanu faktycznego, gdyż wynikały one z nieznajomości walorów eksplo­atacyjnych nowego silnika. Na zmianę opinii i jej jednoznaczność nie trzeba było długo czekać. Użytkownicy w kraju i za granicą uznali, że silnik S 21 podnosi komfort jazdy samochodem Warszawa, jest trwały i bardzo dobrze spełnia swoje zadanie w ciężkich warunkach eksploatacyjnych. W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Państwowe Moto zbyt zaczęło otrzymywać zwiększone zamówienia na samochody FSO War­szawa 223. Użytkownicy samochodów FSO Warszawa 224 zaczęli zastanawiać się w jaki sposób można zmienić model 224 już eksploatowany na mo­del 223. Jest to zagadnienie od strony technicznej bardzo proste i nie stwarza żadnych kłopotów. Jedynie do rozwiązania pozostaje problem opłacalności ekonomicznej, który występuje zawsze przy rozwiązywa­niu tego typu zagadnień. Odpowiedź na oba pytania można znaleźć wtedy, kiedy wiadomo jest dokładnie jakie zespoły, podzespoły i części trzeba zmienić w modelu 224 w celu otrzymania modelu 223. Nieznaczne różnice obu silników umożliwiają, bez konieczności wy­konania jakichkolwiek zmian w nadwoziu, zabudowanie silnika S 21 zamiast M-20 lub odwrotnie. Zmiana silnika wymaga ponadto zmiany: 2)przewodów chłodnicy i ogrzewania, 3)rury wlotowej tłumika, 4)cięgła ssania, 5)zaworu nagrzewnicy, 6)dźwigni pedału przyspieszenia, 7)przekładni głównej w tylnym moście, gdyż przełożenie przekładni głównej dla silnika S 21 wynosi 4,555, a dla M-20 5,125, 8)wałka napędu szybkościomierza; w modelu 224 wałek napędu szyb­kościomierza ma 19 zębów, a w modelu 223 — 17 zębów. W czasie spotkań użytkowników samochodów FSO Warszawa poru­szane są często problemy związane z tym tematem. Między innymi, co zrobić, żeby samochód eksploatowany w terenie górskim miał więk­szą moc. Oczywiście pod tym określeniem rozumieć należy zwiększenie siły napędowej na obwodzie kół napędowych. Siłę napędową można obliczyć za pomocą wzoru. gdzie: Pk — siła napędowa w KG, Ms — moment obrotowy wytwarzany przez silnik w kGm, ic — całkowite przełożenie układu napędowego gdzie: ib — przełożenie w skrzynce biegów, is — przełożenie przekładni głównej, hm — współczynnik sprawności mechanicznej, rk — promień koła. Zakładając, że rozpatrywany jest samochód Warszawa 223, możli­wość zmian sprowadza się do zmiany przełożenia układu napędowego. Można więc przyjąć założenie, że pozostałe parametry pozostają bez zmian. Zmianę całkowitego przełożenia można otrzymać przez zmianę przełożeń w skrzynce biegów z uwagi na to, że przełożenie tylnego mostu jest stałe i wynosi dla silnika S 21 — 4,555. Zwykle przełożenia układu napędowego są tak dobrane, że najwyż­sze prędkości jazdy przypadają przy przełożeniu w skrzynce biegów ib=l (bieg najwyższy) i wtedy przełożenie całkowite układu napędo­wego przedstawia się. Mając do dyspozycji tylny most z modelu 223, zmienia się w nim przekładnię główną z przełożenia 4,555 na 5,125 i otrzymuje się pod­wyższenie siły napędowej na obwodzie kół. Stąd pochodzi określenie używane w terminologii katalogów części zamiennych „przełożenie górskie" tylnego mostu. W identyczny sposób rozwiązano przełożenie w samochodzie Warszawa 223 piekup. Należy przy tym pamiętać, że wykonując tę zmianę otrzymuje się zmniejszenie prędkości maksymalnej samochodu *). Wynika to stąd, że przy dużych wzniesieniach i pełnym obciążeniu jazda samochodem Warszawa na III biegu jest utrudniona z uwagi na duże przeciążenie silnika. Stąd poszukiwania rozwiązań tego problemu. Najbardziej prawidłowym rozwiązaniem jest zastosowanie czterobiegowej skrzynki biegów. Przy tym rozwiązaniu przełożenie tylnego mostu pozostaje bez zmian i nie ma straty na prędkości maksymalnej pojazdu. W terenie górskim, przy dużych wzniesieniach istnieje możli­wość jazdy na III biegu, uzyskując zwiększenie siły napędowej bez konieczności przeciążenia silnika.