A A A

Mosty napędowe

Most napędowy jest zespołem ele- mentów nośnych i mechanizmów napędowych, spełniających zadanie osi, przejmującej część ciężaru sa- mochodu oraz przekazującej napęd od wahl napędowego na koła jezdne. Za- leżnie od usytUoWania dzielimy mosty napędowe na tylne, przednie oraz środ­kowe — spotykane w samochodach o więcej niż dwu osiach. W skład mostu napędowego wchodzą następujące mechanizmy przeniesienia napędu: przekładnia główna, mechanizm różnicowy i półosie. Po­nieważ w przednich mostach napęd przenoszony jest na koła kierowane, półosie muszą być wyposażone w przeguby homokinetyczne, umożliwiające przekazywanie napędu przy różnych kątach skrętu kół. Zależnie od konstrukcji zawieszenia, a więc od sposobu powiąza­nia kół z podwoziem, rozróżniamy sztywne mosty napadowe oraz mosty z nie­zależnym zawieszeniem kół. Sztywne mosty napędowe (rys. 14.la) — spotykane w większości samochodów ciężarowych, a także w wielu samochodach osobowych — cha­rakteryzują się tym, że ich mechanizmy umieszczone są w sztywnej obudo­wie, zwanej pochwą reakcyjną, przenoszącej składową ciężaru samochodu, obciążenia dynamiczne powstające w wyniku hamowania, przyspieszania i działania przyspieszeń pionowych oraz obciążenia spowodowane przekazy­waniem napędu. Sztywny most napędowy wraz z kołami wchodzi w skład tzw. mas nieresorowanych pojazdu i jest połączony z ramą (lub samonoś-nym nadwoziem) elementami zawieszenia. Mosty z kołami niezależnie zawieszonymi nie mają pochwy, a przekładnia główna z mechanizmem różnicowym znajduje się w obudowie przykręconej do ramy (lub nadwozia samonośnego) i wchodzi w skład tzw. mas resorowanych pojazdu — odizolowanych mechanizmami zawieszenia od bezpośredniego działania wstrząsów wywołanych nierównościami drogi. Napęd doprowadzany jest do kół przez półosie, których położenie kątowe zmienia się podczas względnych ruchów nadwozia i kół. Rozróżnia się mo­sty z półosiami przegubowymi (rys. 14.16) — z równoległym prowadzeniem kół — oraz z półosiami wahliwymi (rys. !4.1c).