A A A

Montaż potokowy

Najbardziej racjonalną formą organizacyjną procesu montażowego jest montaż potokowy, który charakteryzuje się tym, że jest podzielony na szereg operacji, z których każda wykonywana jest na oddzielnym stano­wisku przez jednego lub niewielką liczbę robotników, po czym podzespół, zespół lub silnik przenoszony jest na następne stanowisko. Montaż potokowy ma dwie odmiany: 1) ze swobodnym ruchem monto­wanego wyrobu i 2) z przymusowym ruchem montowanego wyrobu. Cechą charakterystyczną pierwszej odmiany montażu jest przesuwa­nie ręczne składanego silnika; przesuwanie to może odbywać się na przenośnikach rolkowych, wózkach, pochylniach itp. Przy drugiej od­mianie montażu potokowego przenośnik lub wózek, na którym odbywa się montaż, ma ruch przymusowy. Przymusowy ruch potokowej linii monta­żowej może być przerywany lub ciągły. Dla przykładu na rys. 450 poka­zano potokową linię z ruchem przymusowym, na której montowane są silniki samochodowe. Prawidłowo zorganizowany montaż potokowy charakteryzuje się ryt­micznością wszystkich operacji montażowych, a więc dla danej linii istnie­je określony takt montażu. Określenie taktu montażu jest analogiczne do określenia taktu produkcji (patrz rozdział I). Taktem montażu nazywamy stały okres czasu upływający między za­kończeniem montażu na danej linii potokowej dwóch kolejnych wyro­bów. ' Czas na jedną operację montażu musi być równy taktowi lub być jego wielokrotnością. Im większy jest program produkcyjny, tym krótszy jest takt i tym większe musi być rozczłonowanie montażu na poszczególne ope­racje. Liczba operacji montażu i jego kontroli określa liczbę stanowisk (pozycji) na linii montażowej. Do zalet montażu potokowego należy zaliczyć przede wszystkim możli­wość jednoczesnego montowania kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu silników. Poza tym uzyskujemy zmniejszenie zapasów międzyoperacyjnych, specjalizację mało wykwalifikowanych pracowników, zmniejszenie pracochłonności i ogólne zmniejszenie kosztów montażu. Należy jednak podkreślić, że do uzyskania wszystkich korzyści, jakie daje zastosowanie montażu potokowego konieczne jest: 1) dokładne opracowanie procesu technologicznego montażu, 1)zaopatrzenie wszystkich stanowisk w potrzebne przyrządy i narzę­dzia monterskie, zapewnienie nieprzerwanej pracy (bez postojów) urządzeń przenośni­kowych obsługujących wszystkie stanowiska, planowe i terminowe zaopatrywanie wszystkich stanowisk w całko­wicie wymienne elementy i podzespoły silnika oraz potrzebne materiały. Bez spełnienia wymienionych warunków nie można osiągnąć przebiegu montażu zgodnie z planem. Zakłócenie w pracy chociażby na jednym sta­nowisku roboczym powoduje przerwy w ciągłości całej linii. Spełnienie podanych warunków możliwe jest tylko w produkcji wielkoseryjnej i ma­sowej, gdzie właśnie montaż potokowy jest szeroko stosowany.