Reklama
A A A

MOCUJĄCE ELEMENTY PRZYRZĄDÓW

Zadaniem elementów mocujących jest zapewnienie niezmiennego prawidłowego położenia części wynikającego z jej ustawienia w przyrzą­dzie. Przesunięcie części w przyrządzie mogłoby nastąpić pod wpły­wem sił skrawania i ciężaru części. Elementy mocujące powinny spowo­dować takie siły tarcia między ustawianą częścią i podporami, żeby wy­kluczyć możliwość przesunięcia części pod wpływem sił skrawania i cię­żaru własnego. Zaciski można uruchamiać albo ręcznie, albo nogą, albo też za po­mocą urządzenia napędowego, pneumatycznego, hydraulicznego itp. Spośród zacisków ręcznych najbardziej rozpowszechnione są zaciski śrubowe i mimośrodowe. W zaciskach uruchamianych mechanicznie naj­częściej nie stosuje się śrub, lecz mechanizmy dźwigniowe lub klinowe.