A A A

MECHANICZNA OBRÓBKA KORBOWODÓW

Proces technologiczny obróbki korbowodów sprowadza się zasadniczo do obróbki dwóch otworów w główce i stopie oraz prostopadłych do nich czół. Obrabia się je z zachowaniem dużej dokładności. Ponieważ korbo­wody są częściami mało sztywnymi, jest rzeczą bardzo ważną wybrać taką metodę ich mocowania na obrabiarkach, która nie powodowałaby odkształcania korbowodów pod wpływem sił mocowania i skrawania. Mo­cowania korbowodów przez uchwycenie trzona nie stosuje się w tych operacjach, w których zachodzi obawa odkształcenia części. W większości operacji korbowód mocuje się przez uchwycenie wzdłużne między dwoma pryzmami (rys. 389). W celu ukształtowania pewnych płaszczyzn podporowych, które słu­żyłyby jako bazy do obróbki otworów, przede wszystkim obrabia się czoła stopy i główki. Taka kolejność obróbki zapewnia uzyskanie właściwej odległości pła­szczyzn czół od płaszczyzny symetrii odkuwki. Kolejność obróbki otworów w stopie i główce korbowodu jest różna dla różnych rodzaj ów odkuwek. Często w odkuwanych w całości korbowodach obróbkę wstępną otworów w główkach i stopach wykonuje się jednocześnie, przy czym bazę korbowodu stanowią czoła i powierzchnie pomocnicze, określające położenie otworów względem osi symetrii stopy i główki oraz samego trzona. Bazy pomocnicze otrzymuje się albo przez obróbkę płaszczyzn spe­cjalnych nadlewów lub płaszczyzn na stopie i główce, albo przez nawier­cenie czterech nakiełków po obu stronach stopy i główki (rys. 386). Przy obróbce półfabrykatów odkuwanych bez pokrywy, następuje po obróbce czół wiercenie lub rozwiercanie otworu w główce. W celu zapew­nienia utrzymania równych grubości ścianek główki, korbowody w tej operacji bazuje się na jej zewnętrznej powierzchni. Obróbka stopy korbowodu przed zmontowaniem z pokrywą odbywa się w większości przypadków przy wykorzystaniu jako bazy otworu na sworzeń, który w tym celu obrabia się po wierceniu wg 2 2a klasy do­kładności (przez przeciąganie lub rozwiercanie). Po wstępnej obróbce trzona i pokrywy korbowodu i wywierceniu w nich otworów na śruby łączy się je razem i ostatecznie obrabia w sta­nie' zmontowanym. Jeśli korbowody są kute w całości, to po wykonaniu operacji wstęp­nych i obróbce otworów na śruby przecina się stopę, obrabia płaszczyzny styku pokrywy z korbowodem, składa korbowód z pokrywą i obrabia osta­tecznie główkę i stopę. Przy obróbce korbowodów operacje są wykonywane w następującej kolejności: a)obróbka czół; b)obróbka otworów służących jako bazy i płaszczyzn; c)wstępna obróbka głównych powierzchni; d)połączenie korbowodu z pokrywą; e)obróbka korbowodu po zmontowaniu z pokrywą; f)korygowanie ciężaru korbowodu po zmontowaniu z pokrywą. Przytoczone plany operacyjne stanowią przykłady sposobu obróbki następujących korbowodów: g)Korbowodu do silnika ciągnikowego (korbowodu kutego, dzielo­nego, o skośnej płaszczyźnie podziału). Charakterystyczną cechą tego pro­cesu jest wykorzystanie jako baz pomocniczych specjalnie obrobionych płaszczyzn. h)Korbowodu do samochodu ciężarowego (korbowodu kutego, dzielo­nego w płaszczyźnie prostopadłej do osi korbowodu), przy obróbce którego wykorzystuje się jako bazy otwór główki i boczne płaszczyzny stopy. Oba korbowody pracują z panewkami cienkościennymi.