Reklama
A A A

Łączenie i dzielenie operacji

Przy opracowywaniu planu operacyjnego występuje zagadnienie ilości operacji, na które dany proces technologiczny powinien być podzielony. Punktem wyjścia mogą tu być dwie różne zasady: zasada łączenia (kon­centracji) operacji lub zasada dzielenia (różnicowania) operacji. Łączeniem operacji nazywamy zastąpienie kilku operacji przez jedną bardziej złożo­ną. Dzieleniem operacji nazywamy podział danej operacji na kilka prost­szych. Łączenie operacji ma następujące zalety: 1)zmniejsza się ilość obrabiarek potrzebnych do wykonania danego elementu i jednocześnie zmniejsza się powierzchnię zakładu; 2)zmniejsza się ilość przyrządów; 3)zmniejsza się ilość ustawień przedmiotu na obrabiarce, co jest szcze­gólnie ważne w przypadku obróbki elementów ciężkich oraz wtedy, kiedy konieczną dokładność wzajemnego położenia powierzchni osią­ga się w sposób prostszy przy jednym zamocowaniu (np. współśrodkowość powierzchni cylindrycznych); 4)dzięki zmniejszeniu ilości operacji skraca się cykl produkcyjny dla danego elementu, ponieważ zmniejsza się czas transportu międzyoperacyjnego przedmiotów; ę) ułatwione jest planowanie procesów produkcyjnych. Do zalet dzielenia operacji możemy zaliczyć: 5)łatwiejsze konstruowanie przyrządów; możliwość zatrudnienia mniej wykwalifikowanych robotników; 6)możliwość lepszego dopasowania warunków skrawania do każdego przejścia. Przy wytwarzaniu silników spalinowych stosowane jest zarówno łącze­nie, jak i dzielenie operacji, przy czym obserwuje się tendencje do łączenia operacji. Zasadniczym czynnikiem wpływającym na stopień zróżnicowania (po­działu) operacji jest wielkość produkcji. Przy małych seriach korzystniej­szy jest plan operacji skoncentrowanych z wykorzystaniem obrabiarek uniwersalnych i robotników o wysokich kwalifikacjach. W miarę wzrostu wielkości serii można stosować obie możliwości rozwiązania procesu tech­nologicznego. Pierwsza z tych możliwości — stosowana od dawna — pro­wadzi do uproszczenia narzędzi. W drugim przypadku stosuje się obra­biarki zespołowe i obrabiarki zautomatyzowane (półautomaty i automaty jedno lub wielowrzecionowe). Łączenie operacji przez stosowanie automa­tyzacji przyczynia się do rozwoju przemysłu budowy maszyn. Metoda ta jest już obecnie szeroko stosowana przy wytwarzaniu silników samocho­dowych. Zasada łączenia operacji jest stosowana najpełniej przy pracy au­tomatycznych linii obróbkowych ).