A A A

Korozja i jej wpływ na trwałość pojazdów

Korozją nazywamy proces niszczenia mate- riałów zachodzący pod wpływem chemicznego lub elektroche- micznego oddziaływania na nie otaczającego środowiska, którym jest najczęściej atmosfera, woda lub ziemia. Zjawisko korozji do- tyczy przede wszystkim metali. Dlatego w dalszym ciągu roz- działu będą omawiane procesy korozji tylko w odniesieniu do metali. Korozja zaczyna się zawsze na powierzchni i postępuje w głąb materiału przenikając do warstw coraz głębiej położonych. Za­leżnie od czynników wpływających na proces niszczenia rozróż­nia się korozję chemiczną i elektrochemiczną.