Reklama
A A A

KONTROLA WAŁÓW KORBOWYCH

Wały korbowe wielokrotnie sprawdza się w toku produkcji po wyko­naniu ważniejszych operacji. Prawidłowe położenie kołnierza (jego prostopadłość względem osi czopów) i współosiowość czopów sprawdza się zwykle przed rozpoczęciem obróbki mechanicznej. Sprawdzanie to odbywa się zwykle za pomocą przyrządu z ustawczymi pryzmami i wzornikami. Posiłkując się tymi przyrządami sprawdza się prawidłowe położenie poszczególnych powierz­chni wału względem czopów. Po tej kontroli następuje ewentualne pro­stowanie wału. W czasie kontroli ostatecznej wałów korbowych sprawdza się wymia­ry wszystkich ważniejszych elementów, wzajemne położenie głównych powierzchni i dokonuje oględzin wału. Zwykle przy tym podlegają spraw­dzeniu: a)średnice czopów korbowych; b)średnice czopów głównych kołnierza i końca wału; c)bicie czopów i czół kołnierza względem skrajnych czopów głów­nych; d)liniowe wymiary wału: długości czopów głównych i korbowych, ich wzajemne położenie wzdłużne i ich odległości od bazy wyjściowej (czoła stanowiącego bazę), grubość kołnierza; e)kątowe położenie wszystkich czopów; f)promienie wykorbienia; g)położenie osi otworów ustawczych względem osi pierwszego czo­pa głównego; h)wymiary i położenie osi rowka wpustowego względem płaszczyzny pierwszego czopu kolbowego; 9) średnica otworu na łożysko w kołnierzu i jego bicie względem czoła kołnierza lub tylnego czopa głównego; 10) gwint na zazębiacz 11) wszystkie powierzchnie obrobione w celu wykrycia zadraśnięć na czopach, pęknięć, zadziorów itp., po czym następuje stawianie znaków kontrolnych. Do mierzenia średnic czopów stosuje się sprawdziany nastawne z mikroczujnikami lub przyrządy czujnikowe. Prosty przyrząd do kontroli ustawienia czopów głównych i korbo­wych przedstawiono na rys. 274. Na rys. 275 przedstawiono kombinowany przyrząd do kontroli osta­tecznej liniowych wymiarów wału, promienia wykorbienia, położenia otworu ustawczego i wpustu. Przyrząd służy do przeprowadzania wymie­nionych poprzednio operacji kontrolnych 4, 5, 6, 7 i 8.