Reklama
A A A

Kontrola tulei cylindrowych

Kontrola ostateczna tulei cylindrowych polega na: 1)oględzinach zewnętrznych, mających na celu wykrycie ewentualnych wad powierzchniowych (pęknięć, rakowatości i rys), określenie gładkości powierzchni i sprawdzenie istnienia cech kontroli międzyoperacyjnych; kontroli wymiarów, przy czym szczególnie dokładnie sprawdza się średnicę otworu; ze sprawdzeniem tego otworu połączona jest zwykle selekcja tulei na kilka grup; sprawdzeniu prawidłowości położenia powierzchni zewnętrznej i po­wierzchni czołowych kołnierza względem powierzchni wewnętrznej. Średnicę otworu tulei sprawdza się za pomocą czujników do pomiarów wewnętrznych lub za pomocą sprawdzianów pneumatycznych. W pro­dukcji masowej stosowane są elektryczne przyrządy kontrolne, przy uży­ciu których można jednocześnie sprawdzać nie tylko średnicę otworu, w kilku przekrojach, ale również szereg wymiarów zewnętrznych. Kontrolę wzajemnego położenia poszczególnych powierzchni przepro­wadza się najczęściej za pomocą specjalnych przyrządów czujnikowych. Przed obróbką wykańczającą lub przed kontrolą ostateczną przeprowa­dza się próbę wodną. Tuleję zamyka się szczelnie z obu stron i następnie doprowadza do jej wnętrza wodę pod ciśnieniem 475 kG/cm2. Próba trwa około 2 minut i w tym czasie niedopuszczalne jest przeciekanie wody przez ścianki tulei. „Pocenie" dopuszcza się tylko poniżej dolnej powierz­chni ustalającej.