A A A

Kontrola środków produkcji

Do środków produkcji zaliczamy: narzędzia obróbkowe, sprzęt mierni­czy, przyrządy obróbkowe i obrabiarki oraz urządzenia pomocnicze (sil­niki, piece grzewcze, przenośniki itp.). Ich stan użytkowy ma decydujący wpływ na jakość i wydajność produkcji. Zużycie, uszkodzenie, zły stan lub nieodpowiedni dobór środków produkcji powoduje powstawanie bra­ków, które szczególnie w produkcji masowej i seryjnej mogą spowodować poważne zakłócenia w planie produkcyjnym zakładu lub spowodować nie­współmierny wzrost kosztów własnych. Jak już było poprzednio wspomniane, kontrola nad wszelkimi urządze­niami energetycznymi i siłowymi należy w dużych zakładach do Działu Głównego Energetyka, a w mniejszych — do Działu Głównego Mechanika. Kontrola przyrządów obróbkowych nowowykonanych lub naprawionych przeprowadzana jest przez kontrolerów Działu Kontroli Technicznej. Pod­czas użytkowania przyrządów ich kontrola w mniejszych i średnich zakła­dach sprawowana jest najczęściej przez wydziałowe punkty kontroli Izby Pomiarów, których kontrolerzy oprócz środków mierniczych sprawdzają również i przyrządy obróbkowe. W większych zakładach o produkcji wiel­koseryjnej lub masowej, w których istnieje ogromna ilość specjalnych i złożonych przyrządów obróbkowych i montażowych oraz ogromna ilość urządzeń i narzędzi mierniczych, wydziela się specjalną sekcję lub nawet biuro kontroli przyrządów i narzędzi obróbkowych przy Izbie Pomiarów dla jej odciążenia. Kontrolę obrabiarek i wszelkich urządzeń produkcyjnych sprawuje Dział Głównego Mechanika. Dział ten nadzoruje jakość obrabiarek i urzą­dzeń dostarczanych z zewnątrz, użytkowanych w zakładzie oraz odbiera­nych z naprawy. Kontrola i planowozapobiegawcze naprawy obrabiarek i urządzeń pro­dukcyjnych odbywają się w oparciu o specjalne instrukcje w wyznaczo­nych terminach, zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Kontrola przyrządów obróbkowych, podobnie jak przyrządów montażo­wych, modeli itp. opiera się na zasadzie prowadzenia metryk przyrządów, w których umieszcza się: krótką charakterystykę techniczną ze szkicem lub fotografią, terminy kontroli i remontów okresowych, wskazówki co do kontroli oraz uwagi po każdej kontroli lub naprawie. Nowe narzędzia obróbkowe sprawdzane są przez Dział Kontroli Tech­nicznej. Narzędzia dostarczane z zewnątrz sprawdzane są przez punkty kontrolne przy głównym magazynie narzędzi, a wykonywane w narzędziowni zakładowej — przez kontrolę techniczną tego wydziału. Podczas użytkowania kontroluje się obowiązkowo za pośrednictwem punktów wydziałowych Działu Kontroli Technicznej wszystkie narzędzia obróbkowe, których kształt i wymiary robocze mają zasadniczy wpływ na jakość części obrabianych. Do takich narzędzi zaliczamy: wiertła, rozwiertaki, przeciągacze, frezy, narzędzia do gwintowania lub do obróbki kół zębatych itp. Narzędzia te przechodzą dwa rodzaje kontroli: a) kontrolę po każdej zmianie (po każdym zwrocie narzędzia) i b) kontrolę po ostrzeniu lub naprawie. Komórką organizacyjną Działu Kontroli Technicznej sprawującą nadzór nad środkami mierniczymi w zakładzie jest Izba Pomiarów. Spośród wielu zadań Izby Pomiarów wymienić należy przede wszystkim: opracowanie i wprowadzenie w danym zakładzie systemu kontroli środków mierniczych, sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem i użytkowaniem wzorców podstawowych i wszystkich środków mierniczych, kontrola wymiarowa i sporządzanie świadectw pomiarowych dla środków mierniczych, usta­wianie i regulacja bardziej precyzyjnych środków mierniczych, pomoc przy rozwiązywaniu wszelkich zagadnień mających związek z dziedziną techniki mierniczej.