A A A

ETAPY PROJEKTOWANIA

Opracowanie projektów odbywa się kolejnymi etapami. Ilość etapów projektowania i zakres wykonywanych prac są określone instrukcją doty­czącą opracowania projektów i kosztorysów, wydaną przez Gospodarczy Komitet Rady Ministrów ZSRR do spraw budownictwa. Przedsiębiorstwa przemysłowe należy projektować wg następującego trybu postępowania: 5)w dwóch etapach: a) założenia projektowe z ogólnym obliczeniem kosztorysowo finansowym, b) rysunki robocze; 6)w trzech etapach: a) założenia projektowe ze wstępnym oblicze­niem kosztorysowo finansowym, b) projekt techniczny z ogólnym koszto­rysem, c) rysunki robocze. Projekt wykonuje się w dwóch etapach jeżeli możliwe jest stosowa­nie w szerokim zakresie projektów i rozwiązań typowych lub wykorzy­stanie wcześniej wykonanych i zatwierdzonych projektów analogicznych przedsiębiorstw o wysokich wskaźnikach techniczno ekonomicznych. Projekt wykonuje się w trzech etapach w razie niemożności wyko­rzystania typowych, istniejących projektów, np. przy projektowaniu przedsiębiorstw o nowej, nieopanowanej produkcji lub o skomplikowa­nym procesie technologicznym. Ilość etapów projektowania ustalana jest przez instancję, zatwierdza­jącą założenia projektowe. Założenia projektowe. Założenia projektowe mają na celu ustalenie technicznej możliwości i ekonomicznej celowości zamierzonej budowy w danym miejscu i w czasie określonym dla jej wykonania. Ponadto za­łożenia projektu powinny wskazać główne rozwiązania techniczne, które mają stać się podstawą dalszego projektowania a następnie określić prze­widywane koszty budowy i główne wskaźniki techniczno ekonomiczne. Obliczenia techniczne i ekonomiczne wykonać należy na podstawie istniejących projektów typowych i istniejących danych o analogicznych, na j ekonomiczniej zaprojektowanych lub zbudowanych przedsiębior­stwach, a tym samym obliczenia te można oprzeć na wskaźnikach przy­bliżonych. Część technologiczna założeń projektowych oddziału powinna za­wierać następujące dane: 1) program produkcji, 2) warunki pracy oddzia­łu (ilość zmian i ilość godzin pracy jednej zmiany), 3) schemat procesu technologicznego 1), 4) uwagi o wyborze głównych urządzeń i ich ilości, 5) układ lub rozplanowanie oddziału z rozmieszczeniem w nim głównych urządzeń2), 6) skład załogi według grup zatrudnienia, 7) kosztorys budo­wy, 8) wskaźniki techniczno ekonomiczne. Przy projektowaniu w trzech etapach ilości głównych urządzeń okre­śla się orientacyjnie, bez zestawiania specyfikacji potrzebnej do zamówie­nia urządzeń. Przy projektowaniu w dwóch etapach główne urządzenia zamawia się na podstawie danych założeniowych i dlatego zestawia się specyfika­cję niezbędną do zamówienia urządzeń. Projekt techniczny. Przy wykonywaniu projektu w trzech etapach projekt techniczny opracowuje się na podstawie zatwierdzonych założeń projektowych z uwzględnieniem wszystkich zmian i wskazań wprowa­dzonych przy zatwierdzaniu założeń. Projekt techniczny ma na celu opra­cowanie przyjętych w założeniach procesów technologicznych, sprecyzo­wanie wykazu i ilości urządzeń oraz wskaźników technicznoekonomicz­nych. W odróżnieniu od założeń projektowych w projekcie technicznym wszystkie obliczenia przeprowadza się nie na podstawie wskaźników przy­bliżonych, lecz na podstawie danych uzyskanych przy opracowywaniu projektu technologicznego. Część technologiczna projektu technicznego oddziału powinna zawie­rać następujące dane: 7)program produkcyjny oddziału, 8)warunki pracy oddziału, 9)procesy technologiczne, 10)zestawienie urządzeń ze wskazaniem ich ilości, 5) rozmieszczenie wyposażenia ze wskazaniem urządzeń transportowych, 11)preliminarz kosztów budowy, 12)wskaźniki techniczno ekonomiczne. Rysunki robocze. Rysunki robocze opracowuje się przy projektowa­niu w dwóch etapach na podstawie zatwierdzonych założeń projektowych, a przy projektowaniu w trzech etapach na podstawie zatwierdzonego pro­jektu technicznego. W obu wypadkach do opracowania rysunków wykonawczych nie­zbędne są dane techniczne dotyczące urządzeń, które wymagają specjal­nych zamówień, oraz dane dotyczące zaprojektowania specjalnych przy­rządów i narzędzi skrawających i pomiarowych.