Reklama
A A A

Elementy podatne w wałach i przegubach

Omawiając tłumiki drgań skrętnych w tarczach sprzęgłowych wspomnia- no, że niewłaściwie dobrana chara- kterystyka podatności skrętnej układu napędowego może być przyczyną występowania zjawisk rezonanso­wych, w wyniku których amplitudy drgań skrętnych osiągają znaczne war­tości. Aby temu zapobiec, do układu napędowego wstawia się elementy o zwiększonej podatności, korygując w ten sposób sumaryczną podatność układu tak, że obszary prędkości rezonansowej nie pokrywają się z wyko­rzystywanymi zakresami prędkości w warunkach normalnej pracy. Jako elementy podatne stosuje się często specjalnej konstrukcji przeguby podatne (elastyczne) lub wały napędowe z podatnymi wkładkami. Wkładki takie, za­równo w walach, jak i w przegubach, wykonane są z reguły z gumy, której dodatkową, prócz elastyczności, cechą jest znaczne tłumienie wewnętrzne, wpływające na zmniejszenie amplitud drgań przenoszonego momentu obro­towego. Przeguby elastyczne umieszcza się między wałami, których kąty odchylenia są niewielkie. Gumowe elementy podatne wykonuje się w postaci tulejek, pierścieni, stożków itp. Na rys. 13.16 a^rf przedstawiono przykła­dowo kilka rodzajów przegubów podatnych. Przegub taki zastosowany jest np. w samochodzie Polski Fiat 125p między skrzynką biegów a pierwszą, mało odchylającą się, częścią wału napędowego (rys. 13.4). Znacznie rzadziej niż przeguby elastyczne stosuje się wały napę­dowe z podatnymi wkładkami. Przykład takiej konstrukcji przedstawiono na rys. 13.17. Guma umieszczona jest tu między dwiema rurami wału — ze­wnętrzną i wewnętrzną — i przenosi moment skręcający, jakim obciążony jest wał.