Reklama
A A A

Elementy i mechanizmy pomocnicze

Do elementów i mechanizmów pomocniczych przyrządów i uchwytów należy zaliczyć: elementy zamykające, rękojeści, urządzenia podziałowe i wyrzutniki.
Elementy zamykające
Elementy zamykające stosowane są w przyrządach, których korpus jest wykonany w postaci skrzynki z pokrywą. Zamknięcie powinno być szyb­kie, pewne i proste w obsłudze. Elementami spełniającymi te warunki są śruby oczkowe (rys. 143a) oraz zapadki (rys. 143b). W tym drugim przy­padku, aby uzyskać dokładne zamknięcie, należy zwracać uwagę na dobre dopasowanie płytki wchodzącej pod zaczep zapadki. Grubość tej płytki powinna być tak dobrana, żeby nie było luzów. Często w celu uniknięcia luzów i uniezależnienia pewności zamknięcia od występującego zużycia, płytki i zapadki wykonuje się ze skosem. Powszechnie stosowanymi elementami zamykającymi są również zaci­ski mimośrodowe. Przykład zastosowania takiego zamknięcia w zastosowa­niu do lekkiego przyrzą­du wiertarskiego z odej­mowaną płytą pokazano na rys. 144.
Rękojeści
Rękojeści służą do ułatwiania uchwycenia i trzy­mania dźwigni lub innych elementów, które należy przesuwać lub obracać podczas obsługi przyrzą­dów i uchwytów. Na rys. 145a pokazano długą pro­stą rękojeść, której zakoń­czenie może być wciskane lub wkręcane w odpowiedni element przyrządu lub uchwytu. Na rys. 145b przedstawione są dwie odmiany rękojeści gwiazdkowych: pierwsza — z masy plastycznej, a druga — z żeliwa.
Urządzenia podziałowe

Zadaniem urządzeń podziałowych jest nadanie przedmiotowi kilku ko­lejnych, ściśle określonych położeń, bez jego odmocowania. Najczęściej spotykanym przypadkiem jest kilkakrotny obrót przedmiotu o pewien kąt wokół jego osi. Typowe urządzenie podziałowe składa się z tarczy podziałowej i kołka ustawczego lub zatrzasku, przy czym tarcza podziałowa zaopatrzona jest w rowki lub wgłębienia, których liczba odpowiada liczbie wymaganych pozycji przedmiotu. Schematy takich urządzeń podziałowych z zatrzaska­mi promieniowymi (a) i osiowymi (b) przedstawiono na rys. 146. Kołek ustawczy jest wprawdzie najprostszym i najtańszym sposobem ustalania tarczy podziałowej w określonym położeniu, jednak użycie za­trzasków znacznie przyspiesza i ułatwia obsługę przyrządu lub uchwytu. Tym też tłumaczy się szeroki zakres stosowania zatrzasków, których wpro­wadzenie w gniazdo (otwór, wgłębienie lub rowek) odbywa się pod dzia­łaniem sprężyny, a odcią­ganie — ręcznie. Najczę­ściej spotykane konstruk­cje zatrzasków pokazano na rys. 147. a) zatrzask cylindryczny, b) zatrzask stożkowy i c) zatrzask kul­kowy. Poza opisanymi elemen­tami i mechanizmami w przyrządach i uchwytach spotyka się jeszcze inne, jak np. nakrętki specjalne, wyrzutniki, śruby, nakrętki zwykłe itp., które nie zostaną omówione ze względu na prostotę budowy lub też rzadkie zastosowanie.