Reklama
A A A

Eksploatacja

Wszystkie pojazdy samochodowe należące do określonej jednostki organizacyjnej tworzą tabor samochodowy tej jednostki. Utrzy­manie taboru samochodowego w stanie gotowości technicznej jest sprawą pierwszorzędnej wagi dla gospodarki narodowej. Dlatego tak duży nacisk kładzie się na rozwój środków technicznych, określanych jako zaplecze techniczne motoryzacji. Aby utrzymać tabor samochodowy we właściwym stanie tech­nicznym, wykwalifikowany personel musi przy nim wykonywać szereg określonych czynności technicznych. Podstawowym wa­runkiem niezbędnym do zorganizowania sprawnie działającego zaplecza technicznego jest więc zapewnienie dopływu wysoko kwalifikowanej kadry technicznej wyszkolonej w zakresie obsłu­gi technicznej i napraw oraz pracowników przygotowanych do prowadzenia wszelkiego rodzaju prac o charakterze organizacyj­nym. Personel techniczny do wykonania swych zadań musi roz­porządzać odpowiednimi środkami, jak: narzędzia, przyrządy i stanowiska specjalne potrzebne do prac obsługowo-naprawczych, części zamienne i materiały eksploatacyjne, zakłady techniczne przystosowane do nowoczesnej technologii obsługi technicznej i napraw. Stan techniczny samochodu, podobnie jak każdej innej ma­szyny, zmienia się w czasie długotrwałej eksploatacji. Ulega on pogorszeniu wskutek zużywania się elementów mechanizmów, ich uszkodzeń oraz innych niedomagań, doprowadzając w wyniku do pogorszenia własności eksploatacyjno-technicznych samochodu. Aby do tego nie dopuścić, należy wykonywać w określonym cza­sie określone obsługi techniczne, we właściwy sposób przecho­wywać samochody, stosować materiały eksploatacyjne odpowied­niej jakości oraz umiejętnie prowadzić samochód. Obsługą techniczną nazywamy zgodne z wymaganiami kon­strukcyjnymi i właściwe dla danych warunków użytkowania przy­gotowanie pojazdu do pracy, zmierzające do zmniejszenia inten­sywności zużywania się jego części. Jednak nawet dzięki najbar­dziej prawidłowej obsłudze technicznej nie można uniknąć stop­niowego zużywania się samochodu. Dlatego niezbędne jest przy­wracanie mu pierwotnej sprawności technicznej przez dokony­wanie napraw, czyli przez usuwanie skutków zużyć lub uszko­dzeń. Planowe i prawidłowe wykonywanie obsługi technicznej za­pewnia gotowość taboru do wykonywania zadań przewozowych, a ponadto umożliwia ekonomiczną gospodarkę częściami zamien­nymi. Dzięki wydłużeniu okresu pracy pojazdu między kolejny­mi jego naprawami maleje zapotrzebowanie na części zamienne.