Reklama
www.auris.pl/
A A A

Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna

Podstawowe dokumenty pojazdu Podstawowym dokumentem pojazdu jest dowód rejestracyjny. Stanowi on, łącznie z tablicami rejestracyjnymi, dokument świadczący o dopuszczeniu pojazdu do ruchu na drogach publicznych. W dowodzie rejestracyjnym są wymienione podstawowe dane pojazdu i miejsce jego garażowania. Dowód zawiera ponadto potwierdzenie wykonania okresowego badania technicznego pojazdu, a także określa właściciela. Niezbędnymi uzupełnieniami dowodu rejestracyjnego są: dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej na bieżący rok oraz opłaty za obowiązkowe ubezpie­czenie pojazdu. Kierowcy pojazdów jednostek administracji państwowej, instytucji państwowych, gospodarki uspołecznionej oraz organizacji politycznych i społecznych są obowiązani prowadzić książki pojazdów. Książki takie są wydawane przez odpowiedni organ administracji państwowej łącznie z dowodem rejestracyjnym. Książka pojazdu stanowi zapis historii pojazdu. Poza charakterystyką techniczną pojazdu, wpisywaną do książki w chwili jej wystawiania, do książki wpisuje się bieżąco przebieg użytkowania pojazdu, wyszczególnia się w niej wszystkie dokonane poważniejsze naprawy, wymiany zespołów i ogumienia oraz ewentualne uszkodzenia wypadkowe. Książka taka zawiera również spis przedmiotów stanowiących wyposażenie pojazdu. Książkę pojazdu przechowuje biuro kierujące transportem danej jednostki gospodarczej. Książka zawsze jest związana z pojazdem, dla którego została wystawiona i w razie zmiany właściciela pojazdu jest mu przekazywana wraz z pojazdem.