Reklama
A A A

DOKŁADNOŚĆ OBRÓBKI MECHANICZNEJ

Konstruktorzy wykreślają kształty części maszyn na rysunkach wy­konawczych. Na rysunkach tych wyznaczają wymiary poszczególnych elementów części i ich wzajemne położenie. Na rysunkach wykonawczych podają też, które powierzchnie należy obrobić i z jaką dokładnością. Nie jest możliwe wykonanie części z absolutną dokładnością; przy obróbce części zawsze występują odchylenia. Rozróżnia się odchylenia wymiaru, kształtu i wzajemnego położenia (koordynacji) powierzchni. Dopuszczalne odchyłki wymiarów, kształtu i wzajemnego położenia powierzchni konstruktorzy oznaczają na rysunkach przez wskazanie okre- słonych tolerancji wymiarów i położenia (odstępstwa od równoległości, prostopadłości, współosiowości itp.). Stopień przybliżenia wymiarów, kształtu i wzajemnego położenia obrobionych powierzchni do wymiarów nominalnych, ustalonych przez konstruktorów na rysunku wykonawczym nazywamy dokładnością obrób­ki (dokładność wymiarów powierzchni, ich kształtu i położenia itp.). Dokładność obróbki jest jedną z głównych cech charakterystycznych części ustalonych przez konstruktora na rysunku wykonawczym. Tole­rancje obróbkowe są ważnymi elementami warunków technicznych obo­wiązujących przy wykonaniu części. Zapewnienie w sposób niezawodny wymaganej dokładności obróbki części stanowi podstawowe zadanie roz­wiązywane przy projektowaniu procesu technologicznego obróbki. Żeby rozwiązać to zadanie z dodatnim wynikiem, należy poznać przy­czynę odchyleń powstających przy obróbce i zorientować się, w jakich warunkach można osiągnąć wymaganą dokładność obróbki. Odchylenia powstające przy obróbce są wywoływane przez następu­jące główne przyczyny: Niedokładność obrabiarki w' stanie nieobciążonym (wynikająca głównie z niedokładności wykonania poszczególnych jej części, niedokład­ności jej montażu oraz zużycia części obrabiarki). Odkształcenia w obrabiarce pod wpływem sił skrawania i nagrza­nia trących się części. Niedokładność wykonania narzędzi skrawających i przyrządów oraz ich zużycie. 4), Odkształcenie narzędzi i przyrządów pod wpływem sił skrawania i nagrzania się w toku obróbki. Odkształcenie się obrabianej części pod wpływem sił skrawania, nacisków przy zamocowaniu, nagrzania w czasie obróbki oraz wskutek zmiany w części rozkładu naprężeń wewnętrznych. Błędy przy pomiarach powstałe wskutek niedokładności przyrzą­dów i narzędzi mierniczych, wskutek ich zużycia, odkształcenia oraz wskutek omyłek robotników przy odczycie wskazań przyrządów mier­niczych. 7. Błędy powstające przy ustawianiu narzędzi lub obrabiarki na wymiar. 8) Błędy ustawienia części na obrabiarce. Rozpatrzmy szczegółowo te przyczyny.