A A A

Docieranie i próby zespołów

Zmontowane na poszczególnych liniach montażowych zespoły i podzespoły są sprawdzane przez pracowników kontroli jakości. Jednak nawet całkowita zgodność montażu z warunkami tech­nicznymi nie zapewnia takich warunków współpracy poszczegól­nych części, jakie pojawiają się dopiero po pewnym okresie eks­ploatacji. Mimo dokładnej obróbki naprawianych części, staran­nego i czystego ich montażu bezpośrednio po zmontowaniu zespołu chropowatość współpracujących powierzchni jest większa niż po pewnym okresie pracy. Inne są więc pasowania współpracujących części, większe opory towarzyszą ich wzajemnemu przesuwaniu się i więcej wywiązuje się przy tym ciepła. Ten początkowy okres pracy zespołu nazywamy okresem docierania. Warunki, w jakich zespół pracuje w okresie docierania, mają decydujący wpływ na jego trwałość. Dlatego niektóre zespoły (np. silnik) po naprawie poddawane są wstępnemu docieraniu w zakładach naprawczych. Dalsze docieranie tych zespołów zachodzi w początkowym okresie eksploatacji naprawianego samochodu. W okresie docierania za­sady użytkowania pojazdu naprawionego są takie same jak w przypadku pojazdu nowego. W okresie tym należy więc ściśle przestrzegać zaleceń podanych w fabrycznej instrukcji obsługi samochodu.