Reklama
A A A

Dobór warunków skrawania

Dobór warunków skrawania przy obróbce danego elementu polega na określeniu szybkości skrawania, posuwu i głębokości skrawania. Przystępując do określenia warunków skrawania należy na wstępie za­poznać się z konkretnymi warunkami, w których ma być wykonywana dana operacja, a więc przede wszystkim: a) z materiałem i kształtem obra­bianego przedmiotu, b) z warunkami pracy narzędzia i jego materiałem, c) z rodzajem i typem obrabiarki oraz przyrządem lub uchwytem. W prak­tyce mogą też występować warunki specjalne, które należy również uwzględnić, jak np. mała sztywność lub niecałkowite wyważenie przed­miotu obrabianego. W tych przypadkach zwykle zmniejsza się posuw i szybkość skrawania, aby zmniejszyć siły skrawania i siły odśrodkowe i w ten sposób uniknąć niedopuszczalnych odkształceń obrabianego przed­miotu. Dobór warunków skrawania przeprowadza się w oparciu o dwa zasadni­cze kryteria, mianowicie: 1) najmniejszy koszt danej operacji, 2) największa wydajność danej operacji na jednostkę czasu. Poza tymi kryteriami duży wpływ ma również konieczność zachowania wymaganej dokładności obróbki i gładkości powierzchni. Analizując te warunki stwierdzimy, że uzyskując najmniejszy koszt nie można otrzymać największej wydajności, a co więcej zmniejszenie kosztu (np. przez zastosowanie narzędzi znormalizowanych na miejsce drogich narzędzi specjalnych) powoduje zwykle zmniejszenie wydajności (w tym przypadku wskutek przedłużenia czasu trwania operacji) lub, odwrotnie, zwiększenie wydajności pociąga za sobą również zwiększenie kosztu. Do­chodzimy więc do wniosku, że warunki te są ze sobą sprzeczne. Do rozwiązania tego zagadnienia nie można ustalić żadnej reguły. Dobór warunków skrawania w konkretnym przypadku jest uzależniony od tego, który z wymienionych czynników jest w danym przypadku czynnikiem najważniejszym.