A A A

Chromowanie porowate

Chromowanie porowate stosuje się najczęściej do górnych pierścieni uszczelniających, które pracują w najcięższych warunkach (niedostateczne warunki smarowania ze względu na wysoką temperaturę oraz znaczne za­nieczyszczenie pyłem i kurzem). Warstwa chromu porowatego na powierz­chni roboczej górnego pierścienia tłokowego daje następujące korzyści: 1)polepszenie warunków smarowania przez zatrzymanie cząsteczek ole­ju w porowatej warstwie chromu; uodpornienie powierzchni roboczej na działanie korozyjne paliwa i spalin, zwłaszcza przy stosowaniu paliw o znacznej zawartości siarki; uodpornienie powierzchni roboczej na ścierające działanie kurzu i in­nych zanieczyszczeń znajdujących się w zasysanym powietrzu; uodpornienie powierzchni roboczej na niszczące działanie wysokich temperatur. Wadą pierścieni chromowanych jest ich trudne dotarcie się do kształtu cylindra w okresie docierania, większy koszt wytwarzania oraz koniecz­ność opanowania trudnej technologii chromowania porowatego. Najwięk­szą przy tym trudnością jest utrzymanie określonych warunków, w jakich przebiega proces chromowania, w celu utrzymania jednolitej produkcji. W zależności bowiem od warunków, w jakich odbywa się chromowanie, jak temperatura kąpieli, natężenie i napięcie prądu, oraz od procesu ano­dowego odchromowania uzyskuje się kilka odmian chromu porowatego. Cały proces chromowania można podzielić na cztery etapy. 2)Przygotowanie powierzchni przez odtłuszczenie, tak jak przy każdym procesie galwanicznego powlekania metalami. Chromowanie twarde w kąpieli CrC"3 (zakwaszonej h2so4 w stosunku CrOs : h2so4 = 125:1) prądem o gęstości 75T80 A/dcm2 w temperaturze 50f52oC. Czas chromowania wynosi 5r6 godzin, a grubość utworzonej w tym czasie warstwy chromu 0,lr0,15 mm. Odchromowanie w procesie anodyzacji po przełączeniu biegunów prądu elektrycznego. Następuje wówczas proces odwrotny, to znaczy czą­steczki chromu są zdejmowane z poprzednio utworzonej warstwy. Od­dzielanie cząsteczek chromu odbywa się jednak nierównomiernie przez co tworzy się struktura porowata. Gęstość prądu wynosi 32=60 A/dcm2, przy takiej samej temperaturze kąpieli jak przy chromowaniu. Czas procesu anodyzacji powinien być tak dobrany, aby wytworzyła się porowata war­stwa o grubości 0,04f0,06 mm. Czas ten wynosi zwykle od 5 do 10 minut. Obróbka cieplna polegająca na gotowaniu w oleju transformatoro­wym w temperaturze 160r180°C w ciągu 2 godz w celu usunięcia resztek wodoru szkodliwie wpływającego na trwałość pierścienia. Innym spo­sobem obróbki cieplnej jest wygrzewanie w piecu elektrycznym w czasie 2f2,5 godz przy temperaturze 180t200°C. Warunkiem uzyskania dobrej przyczepności chromu jest możliwie krótki odstęp czasu od chwili zakończenia szlifowania do rozpoczęcia chromowa­nia (15 do 20 minut). W przeciwnym razie następuje szkodliwe dla przy­czepności utlenienie powierzchni przeznaczonej do chromowania.