A A A

Charakterystyka techniczna samochodu

Charakterystyka techniczna samocho­du jest to zbiór informacji umożli­wiających porównanie technicznych właściwości danego samochodu z wła­ściwościami innych samochodów. Charakterystyka techniczna samochodu obejmuje podstawowe wymia­ry, masy, własności ruchowe, dane charakteryzujące konstrukcję pojazdu itp. Aby dane te rzeczywiście umożliwiły porównywanie różnych pojazdów, wszystkie parametry wchodzące w skład charakterystyki technicznej muszą być jednoznacznie zdefiniowane. Nazwy i określenia tych parametrów, a nie­kiedy także sposób ich pomiaru, są podane w Polskich Normach *). Poni­żej podano przykładowo określenia niektórych podstawowych parame­trów charakterystyki technicznej samochodu (wymiary pojazdu po­dano na rys. 4.1). Długość pojazdu a — odległość między skrajnymi (przednim i tylnym) punktami pojazdu mierzona równolegle do jego osi podłużnej. Szerokość pojazdu b — odległość między skrajnymi punktami po­przecznego obrysu pojazdu (z uwzględnieniem kierunkowskazów, luster itp., jeżeli są one przymocowane w sposób nieruchomy) mierzona równolegle do płaszczyzny jezdni. Wysokość pojazdu h — odległość między płaszczyzną jezdni i równoległą do niej płaszczyzną przechodzącą przez najwyżej położony punkt pojazdu nie obciążonego (o masie własnej). Rozstaw osi 1 — odległość między prostymi łączącymi środki kół poszczególnych osi, mierzona przy symetrycznym ustawieniu kół względem podłużnej osi pojazdu. Rozstaw kół s — odległość między punktami styku z powierzch­nią jezdni środków bieżników kół tej samej osi (dla kół pojedynczych). Prześwit w granicach rozstawu osi c — odległość od powierzchni jezdni najniżej położonego punktu znajdującego się między osiami pojazdu maksymalnie obciążonego, poza obrysem kół. Prześwit poprzeczny p — odległość od powierzchni jezdni najni­żej położonego punktu znajdującego się między kołami jednej osi pojazdu maksymalnie obciążonego. Kąt natarcia aj — kąt między płaszczyzną jezdni a płaszczyzną styczną do kół przednich i do obrysu przedniej dolnej części pojazdu maksymalnie obciążonego. Kąt zejścia oc2 — kąt między płaszczyzną jezdni a płaszczyzną styczną do kół tylnych i do obrysu tylnej dolnej części pojazdu maksymalnie obciążonego, bez uwzględnienia części odchylanych, nie umocowanych trwale do pojazdu. Masa własna pojazdu — masa^kompletnego pojazdu, łącznie z ma­są paliwa, olejów, smarów i innych cieczy w ilości nominalnej oraz masą normalnego wyposażenia, bez masy obsługi i ładunków. Maksymalna masa całkowita pojazdu — masa ustalona przez pro­ducenta dla określonych warunków pracy. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu — masa pojazdu ustalona przez władze administracyjne dopuszczające go do ruchu. Ładowność — różnica między maksymalną masą całkowitą a ma­są własną pojazdu. Ładowność dopuszczalna — różnica między dopuszczalną masą całkowitą a masą własną pojazdu. Obciążenie osi — część masy całkowitej pojazdu przypadająca na oś, ustalona przez wytwórcę pojazdu dla określonych warunków pracy. Dopuszczalne obciążenie osi — część masy całkowitej pojazdu przypadająca na oś, ustalona przez organa administracyjne dopuszczające pojazd do ruchu. U ciąg dopuszczalny — masa przyczep lub naczep, które mogą być sprzęgane z pojazdem ciągnącym, ustalona przez wytwórcę. Prędkość maksymalna — największa średnia prędkość, jaką może osiągnąć pojazd nie obciążony ze startu lotnego, w określonych normami szczegółowymi warunkach pomiaru, na odcinku drogi o długości 1000 m. Prędkość maksymalna użyteczna — największa średnia prędkość, jaką może osiągnąć pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej, ze startu lot­nego, w określonych normami szczegółowymi warunkach pomiaru, na od­cinku drogi o długości 1000 m. Prędkość ekonomiczna — prędkość, przy której pojazd o dopu­szczalnej masie całkowitej, w określonych normami szczegółowymi warun­kach pomiaru zużywa najmniej paliwa. Przytoczone nazwy i określenia dotyczą tylko niektórych, wybra­nych parametrów charakterystyki technicznej samochodu. Pełna charakte­rystyka obejmuje ponadto wiele innych wielkości. Należą do nich nie wymie­nione wyżej wymiary i masy oraz takie parametry jak: przyspieszenie pojazdu, droga hamowania, kierowalność, głośność wewnętrzna i zewnętrzna, wido­czność z miejsca kierowcy i in. Dane te określa się posługując specjalną aparaturą pomiarową, w sposób ustalony normami. Badania mające na celu określenie charakterystyki technicznej pojazdu nazywa się badaniami kwa­lifikacyjnymi pierwszego stopnia.