A A A

Charakterystyka techniczna pojazdu

Charakterystyka techniczna pojazdu jest zbiorem informacji umożliwiających porównanie właściwości technicznych różnych typów pojazdów. Charakterystyka taka obejmuje podstawowe wymiary i masę pojazdu, jego właściwości ruchowe, dane określające konstrukcję itp. Porównanie danych technicznych charakteryzujących pojazdy jest możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie parametry pojazdu są jednoznacznie zdefiniowane. Definicje najważniejszych parametrów charakteryzujących pojazd są następujące. Długość pojazdów a — odległość między skrajnymi (przednim i tylnym) punktami pojazdu mierzona równolegle do jego osi podłużnej (rys. 1.5). Szerokość pojazdu b — odległość między skrajnymi punktami poprzecznego obrysu pojazdu (z uwzględnieniem luster, kierunkowskazów itp., jeżeli są one przymocowane w sposób nieruchomy). Wysokość pojazdu h — odległość między płaszczyzną jezdni a równoległą do niej płaszczyzną przechodzącą przez najwyżej położony punkt pojazdu nie obciążonego (o masie własnej). Rozstaw osi l — odległość między prostymi łączącymi środki kół poszczególnych osi. Rozstaw kół s — odległość między punktami styku z po­wierzchnią środków bieżników opon tej samej osi (dla kół pojedynczych). Masa własna pojazdu — masa kompletnego pojazdu łącznie z masą paliwa, olejów, smarów i innych cieczy w ilości nominalnej oraz normalnego wyposażenia, bez masy załogi. Maksymalna masa całkowita pojazdu — masa ustalona przez producenta dla określonych warunków pracy. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu — masa pojazdu ustalona przez władze administracyjne dopuszczające go do ruchu. Ładowność — różnica między maksymalną masą całkowitą a masą własną pojazdu. Ładowność dopuszczalna — różnica między dopuszczalną masą całkowitą a masą własną pojazdu. Prędkość maksymalna — największa średnia prędkość, jaką może osiągnąć pojazd nie obciążony ze startu lotnego, w określonych normami szczegółowymi warunkach pomiaru, na odcinku drogi o długości 1000 m. Prędkość maksymalna użyteczna — największa średnia prędkość, jaką może osiągnąć pojazd o dopuszczalnej masie całko­witej ze startu lotnego w określonych normami szczegółowymi warunkach pomiaru, na odcinku drogi o długości 1000 m. Prędkość ekonomiczna — prędkość, przy której pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej, w określonych normami szczegółowymi warunkach pomiaru, zużywa najmniej paliwa. Przytoczone definicje dotyczą tylko niektórych, wybranych przykładowo, parametrów pojazdu. Pełna charakterystyka techniczna obejmuje także wiele innych wielkości, definiujących przyspieszenia osiągane przez pojazd, długość drogi hamowania, stateczność pojazdu, jego głośność, widoczność z miejsca kierowcy itp. Wszystkie te dane, określane z użyciem specjalnej aparatury pomiarowej, stanowią zestaw umożliwiający ocenę technicznych zalet i wad pojazdu.