Reklama
organiczne wino
A A A

Badanie układu zasilania

Badanie pompy paliwa obejmuje: ocenę zużycia jej elementów na podstawie próby szczelności, pomiar podciśnienia ssania, próbę szczelności zaworu ssącego, próbę szczelności zaworu tłoczącego, pomiar ciśnienia tłoczenia, pomiar wydatku pompy. Pomiary podciśnienia ssania i ciśnienia tłoczenia można przepro­wadzić podczas pomiarów podciśnienia w przewodzie ssącym, jak opi­sano to w punkcie 12.7. Badania pompy paliwa mogą być przeprowadzane jednak niezależ­nie od pomiarów podciśnienia przy użyciu specjalnie do tego celu przeznaczonych przyrządów lub urządzeń. Szczelność pompy paliwa oraz złączy przewodów paliwa sprawdza się przez ich obserwację po uruchomieniu silnika, który powinien pracować na biegu jałowym. Należy zwrócić uwagę, czy nie występu­ją przecieki w następujących miejscach: na złączach przewodów do­prowadzającego i odprowadzającego paliwo, w dolnej części korpu­su pompy, na obrzeżach osadnika oraz na powierzchni styku obu połówek kadłuba pompy. Jeżeli pompa ma osadnik ze szkła, trzeba zwrócić uwagę na pęcherze powietrza w paliwie. Stale pojawiające się pęcherze powietrza podczas pracy pompy świadczą o jej zapo­wietrzeniu. Powietrze może dostawać się do osadnika przez nieszczel­ne złącza przewodów doprowadzających paliwo do pompy, wsku­tek nieprawidłowego przylegania samego osadnika lub obu połówek kadłuba pompy. Właściwą przyczynę można ustalić przez obserwację kierunku dopływu pęcherzy powietrza do osadnika pompy. Do pomiarów podciśnienia ssania i ciśnienia tłoczenia pompy pa­liwa może być użyty np. próbnik, pokazany na rysunku 13.1. Ma on następujące zakresy pomiarowe: manometr 0-0,6 kG/cm2 lub 0-f-8 lbs/sqinch.; podciśnieniomierz 0-M00 mm Hg lub O-f-4" Hg i 0-^600 mm Hg lub 0-23 Hg. Pomiar przeprowadza się podczas pracy silnika na biegu jałowym. Na miejsce przewodu zasilającego pompę należy podłączyć elastyczny przewód podciśnieniomierza. Po kilku sekundach pracy silnika pod-ciśnieniomierz wskazuje wartość podciśnienia ssania. Gdy wskazówka przyrządu zatrzyma się (wskaże wartość podciśnienia), należy silnik wyłączyć i mierząc czas stoperem obserwować szybkość spadania podciśnienia. Jeżeli wartość podciśnienia w ciągu 5 sekund nie uleg­nie zmianie, zawór ssący można uważać za dostatecznie szczelny. Podciśnienie powinno zawierać się w granicach 0,25-7-0,45 kG/cm2. Do pomiaru ciśnienia tłoczenia należy odłączyć przewód odpro­wadzający paliwo od pompy i na jego miejsce założyć elastyczny przewód manometru. Pomiar odbywa się podczas pracy silnika na biegu jałowym. Gdy wskazówka manometru zatrzyma się (wskaże wartość ciśnienia), należy silnik wyłączyć i mierząc czas stoperem obserwować szybkość opadania ciśnienia. Jeżeli wartość ciśnienia w ciągu 5 sekund nie ulegnie zmianie, zawór tłoczący można uwa­żać za dostatecznie szczelny. Ciśnienie tłoczenia powinno zawierać się w granicach 0,15-7-0,35 kG/cm2. Pomiar wydatku pompy paliwa przeprowadza się również podczas pracy silnika na biegu jałowym. Do pomiaru wydatku służy specjal­ny przyrząd, który podłącza się jak do pomiaru ciśnienia tłocze­nia. Gaźnik pracuje na paliwie znajdującym się w komorze pływa­kowej przez określony czas, mierzony stoperem (np. 30 sekund). Na­stępnie należy zatrzymać silnik, a paliwo z przyrządu pomiarowego przelać do menzurki w celu określenia wydatku pompy. Wydatek pomp paliwa samochodów osobowych zawiera się w gra­nicach 0,5-7-0,8 l/min, a samochodów ciężarowych 0,8-7-1,2 l/min.