Reklama
A A A

Badanie świec zapłonowych

Badanie świec zapłonowych obejmuje następujące czynności: - sprawdzenie cech (prawidłowość doboru do silnika), — sprawdzenie odstępu między elektrodami, — oględziny zewnętrzne ze sprawdzeniem barwy nalotu, — sprawdzenie działania świecy. Pierwsze trzy czynności zostały szczegółowo omówione w podroz­dziale 10.7.1. Działanie świecy sprawdza się na specjalnym przyrządzie. Do te­go celu służy np. krajowy aparat typ STB-4 (rys. 14.7). Przy użyciu tego aparatu można sprawdzać świece z gwintem M14 i M18 o róż­nej ciepłocie. Aparat STB-4 składa się z metalowej obudowy, w której znajdują się: komora piaskowa do czyszczenia świec i pompa oleju do bada­nia ich szczelności. Do przedniej części obudowy przymocowane są: amperomierz, ciśnieniomierz, lampka kontrolna, bezpiecznik oraz urządzenie sterownicze. Na górnej części obudowy znajdują się dwa gniazda, z których jedno służy do mocowania świecy wzorcowej (ko­mora prób), a drugie — do mocowania świecy piaskowanej. Aparat ma dwa przewody — wysokiego i niskiego napięcia. Jest zasilany sprężonym powietrzem z sieci lub sprężarki oraz prądem elektrycz­nym o napięciu 220 V. Oczyszczoną świecę sprawdza się w warunkach imitujących jej pra­cę w silniku pod ciśnieniem do 8 kG/cm2. Sprawdzaną świecę po­równuje się ze świecą wzorcową. W lusterku można obserwować prawidłowość iskry (równomierność i barwę) badanej świecy. Ze względu na prostą budowę i łatwość obsługi przyrządy tego typu są bardzo rozpowszechnione w stacjach obsługi i diagnostyki. Należy jednak zaznaczyć, że badanie świecy zapłonowej przy użyciu opisanego przyrządu ma również pewne wady. Ponieważ świeca do badania wyjmowana jest z silnika, nie jest możliwe uwzględnienie wpływu obciążeń eksploatacyjnych oraz wytworzenie rzeczywistej temperatury, w której pracuje świeca. Uniemożliwia to uwzględnie­nie niedomagań spowodowanych zmianami temperatury. Do sprawdzenia stanu świec bezpośrednio na pracującym silniku stosuje się pomiary maksymalnej wartości napięcia wtórnego. War­tość ta zależy od wszystkich czynników, a w tym i od stanu izola­cji oraz odstępu między elektrodami świecy. Do pomiarów może być użyty przyrząd pokazany na rysunku 14.6 lub inny, przeznaczony do sprawdzania napięcia w uzwojeniu wtórnym układu zapłonu.