Reklama
A A A

Badania układów zasilania silników gaźnikowych

Przy­rząd przedstawiony na rys. 7.9 umożliwia badanie pomp za­silających bez demontowania ich z samochodu. Wyposa­żony jest on w manometr, układ zaworków i zbiorniczek pomia­rowy. W zależności od ustawienia zaworków przyrządem takim można sprawdzać ciśnienie robocze wytwarzane przez pompę, wydajność pompy oraz maksymalne ciśnienie wytwarzane przez pompę. Obserwując manometr można również kontrolować szczel­ność zaworków pompy. Tego typu przyrządy wykonuje się rów­nież często jako urządzenia stacyjne. Ich działanie jest takie samo, lecz badaną pompę wymontowuje się z samochodu i mocuje na stanowisku w specjalnym uchwycie. Do badania stanu technicznego układów zasilania silników gaźnikowych stosowane są różnorodne stanowiska. Najczęściej spotykane są stanowiska wieloczynnościowe, umożliwiające kon­trolę pracy różnych elementów układu zasilania. Składają się one jak gdyby z kilku zmontowanych razem stanowisk przeznaczo­nych do wykonywania poszczególnych prób. Rysunek 7.10 przedstawia schemat stanowiska do badania pomp paliwowych. Zależnie od położenia zaworów 2, 3, 4 można mie­rzyć podciśnienie przed pompą, ciśnienie za pompą i wydajność pompy. Dzięki zastosowaniu bezstopniowej przekładni ciernej oraz urządzenia do pomiaru prędkości obrotowej wałka napędzającego wymienione parametry można mierzyć w funkcji prędkości obrotowej. Na rys. 7.11 przedstawiono schemat urządzenia do sprawdza­nia szczelności g a ź n i k a oraz poziomu paliwa w komorze pływakowej przy roboczym ciśnieniu paliwa. Urządzenie to może być połączone w jedną całość ze stanowiskiem przedstawionym na rys. 7.10 i wówczas zamiast zamkniętego zbiornika paliwa z ręczną pompką powietrza może być wykorzystana elektryczna pompa paliwowa i zbiornik paliwa z tego stanowiska. Na rys. 7.12 a i b przedstawiono dwa urządzenia do pomiaru przepustowości dysz paliwa metodami pomiaru bezpośredniego i pomiaru względnego. Pomiar bezpośredni polega na określeniu ilości wody przepływającej przez dyszę w jednostce czasu. Po­miar względny polega na porównaniu przepustowości badanej dyszy z przepustowością dyszy wzorcowej. Urządzenia te mogą stanowić część uniwersalnego stanowiska do badania elementów układu zasilania silników gaźnikowych.