Reklama
A A A

Badania pojazdu po naprawie

Kompletne pojazdy opuszczające linię montażu ostatecznego w zasadzie nie podlegają w zakładzie docieraniu, jeżeli nie liczyć kilkudziesięciokilómetrowej jazdy próbnej, podczas której do­świadczony pracownik dokonuje oceny stanu technicznego napra­wionego samochodu, obserwując działanie poszczególnych jego mechanizmów. Bezpośrednio po zmontowaniu samochód opuszczający linię kierowany jest do przeglądu, który dokonywany jest prze/ pracownika działu kontroli jakości. Przegląd ten ma na celu sprawdzenie dokładności montażu, kompletności pojazdu oraz stanu technicznego tych zespołów, które można sprawdzić w cza­sie postoju (oświetlenie, mechanizm wywrotu samochodu samo­wyładowczego itp.). Podczas przeglądu dokonuje się również re­gulacji niektórych mechanizmów — np. sterowania skrzynki bie­gów, sprzęgła, hamulców. Przed próbną jazdą należy również sprawdzić zabezpieczenia zamocowań, zawieszenie silnika, poziom oleju w poszczególnych mechanizmach, poziom wody w chłodnicy, ciśnienie w ogumieniu itp. Po przeglądzie pojazd kierowany jest na jazdę próbną W czasie jazdy sprawdza się działanie wszystkich mechanizmów samochodu, w sposób opisany w rozdziale 7. Podczas jazdy kon­troler zakładu notuje wszystkie zauważone niesprawności i uwagi dotyczące pracy mechanizmów. Jeżeli nie zostaną stwierdzone poważniejsze niesprawności, zauważone usterki zostają usunięte po powrocie do zakładu i pojazd uznany za sprawny zostaje umyty i skierowany do lakierni. W niektórych zakładach, np. w zakładach naprawczych w Cze­chosłowacji, jazdę próbną wykonuje się samym podwoziem po­jazdu (wraz z silnikiem i wmontowanym specjalnym siedzeniem kierowcy). Po usunięciu usterek stwierdzonych podczas jazdy próbnej montuje się nadwozie, dokonuje się przeglądu, a następ­nie kieruje się samochód na trasę długości 100-r-150 km o zróżni­cowanych warunkach terenowych. W czasie jazdy sprawdza się zużycie paliwa, własności dynamiczne, eksploatacyjne itp. Jazda zapewnia wstępne dotarcie zespołów, a ponadto umożliwia wy­krycie wielu niesprawności przed przekazaniem pojazdu użyt­kownikowi. Takie postępowanie, jakkolwiek bardziej pracochłon­ne, a więc i droższe niż opisane poprzednio, w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia niezawodności pojazdów opuszcza­jących zakład naprawczy. Odbiór pojazdu z zakładu naprawczego odbywa się w spe­cjalnie wydzielonym punkcie zakładu. Polakierowane, sprawdzo­ne pojazdy oczekują na odbiór w magazynie pojazdów napra­wionych. Należy pamiętać, że odebrany z naprawy samochód, podobnie jak samochód nowy, nie jest jeszcze pełnosprawnym pojazdem i zanim osiągnie pełną gotowość do wykonywania zadań przewo­zowych, musi być eksploatowany ostrożnie, ściśle wg przepisów o użytkowaniu pojazdów samochodowych w czasie docierania. Przepisy takie zawarte są w instrukcji fabrycznej każdego po­jazdu.