Reklama
A A A

Badania pojazdów

Zależnie od przyjętego kryterium ba- dania pojazdów można klasyfikować w rozmaity sposób. Biorąc pod uwagę obiekt badań rozróżniamy badania ca­łych pojazdów oraz badania zespołów lub elementów. Przyjmując jako kryterium podziału sposób przeprowadzania prób rozróżnia się badania drogowe i badania stanowiskowe. Najczęściej całe pojazdy bada się w warunkach drogowych, a zespoły i elementy pojazdu bada się na stanowiskach. Nie jest to jednak reguła, ponieważ istnieją stanowiska do badań całych pojazdów, a także prowadzi się czasem badania drogowe, których celem jest zbadanie tylko pewnych zespołów. Ze względu na cel badań rozróżnia się badania eksperymentalnej badania kwalifikacyjne oraz badania jakości produkcji ) Badania eksperymentalne obejmują: badania poszukiwawcze, których celem jest analiza pewnych zjawisk, formułowanie reguł i zależności opisujących działanie poszczegól­nych mechanizmów, badanie własności wzorców oraz konstrukcji ekspe­rymentalnych; badania mające na celu doskonalenie rozwiązań konstrukcyj­nych, zarówno prototypów, w celu wykrycia ich usterek i wad konstrukcyj­nych, jak i pojazdów już produkowanych — dla dalszej ich modernizacji; opracowywanie nowych metod badawczych. Zarówno zakres badań eksperymentalnych, jak i sposób ich pro­wadzenia mogą być różne i zależą od celu wykonywanej pracy. Badania kwalifikacyjne obejmują: opracowanie charakterystyki technicznej wyrobu (patrz roz­dział 4), polegające na określeniu charakterystycznych parametrów konstruk­cyjnych pojazdu lub zespołu — są to tzw badania kwalifikacyjne I stopnia; opracowanie charakterystyki eksploatacyjnej, polegające na okre­śleniu techniczno-ekonomicznej przydatności pojazdu do wykonywania okre­ślonych zadań — są to badania kwalifikacyjne II stopnia. opracowanie charakterystyki trwałości wyrobu, polegające na stwierdzeniu, po jakim przebiegu i w jakich warunkach występuje zużycie lub zniszczenie poszczególnych części pojazdu lub zespołu. Są to badania kwalifikacyjne III stopnia. Badania kwalifikacyjne I stopnia obejmują pomiary statyczne, ru­chowe oraz ogólną ocenę pojazdu (lub zespołu), przy czym zakres badań, a także sposób ich prowadzenia są ściśle określone w szczegółowych instruk­cjach, dzięki czemu wyniki uzyskiwane w różnych ośrodkach badawczych są porównywalne. Badania kwalifikacyjne II stopnia sprowadzają się najczęściej do kontrolowanej przez ośrodek badawczy eksploatacji pojazdu w przedsiębior­stwie, w którym charakter pracy najbardziej odpowiada założonym dla danego pojazdu warunkom eksploatacji. Badania te prowadzi się w okresie odpo­wiadającym przebiegowi 15-f-30 tys. km. Polegają one na określaniu takich parametrów charakterystyki eksploatacyjnej, jak: zużycie materiałów pędnych i smarów, czas i pracochłonność wykonywanych obsług i napraw, przydatność do wykonywanych zadań itp. Badania kwalifikacyjne III stopnia polegają na eksploatowaniu pojazdu lub zespołu do czasu wystąpienia konieczności naprawy głównej, nie przekraczając jednak przebiegu przewidzianego dla danego wyrobu. Obec­nie coraz rzadziej stosuje się badania trwałości w normalnych warunkach eksploatacji, zastępując je badaniami przyspieszonymi w warunkach eks­ploatacji uintensywnionej. Całe pojazdy bada się na specjalnych trasach lub torach próbnych, a zespoły bada się na stanowiskach, poddając je działa­niu zastępczych cykli obciążeń Badania przyspieszone mogą być prowadzone tylko wówczas, gdy znane są relacje pomiędzy normalnymi i uintensywnio­nymi warunkami eksploatacji. Podczas badań zwraca się uwagę na występu­jące usterki oraz szybkość zużywania się współpracujących części. Badania jakości produkcji obejmują; badania odbiorcze, stanowiące podstawę do ostatecznego od­bioru produkowanych wyrobów, polegające na sprawdzeniu zgodności wy­konania z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi: badania kontrolne jakości produkowanych wyrobów, przepro­wadzane okresowo i polegające na sprawdzeniu poszczególnych parametrów i własności badanego pojazdu lub zespołu, staranności jego montażu oraz zgodności z dokumentacją. Okresowe badania kontrolne dotyczą ciągłej produkcji pojazdów lub zespołów. Badaniom takim poddaje się wyroby wybrane losowo z bieżącej produkcji. Zupełnie odrębną dziedzinę badań stanowią badania diagnostyczne, których celem jest określanie stanu technicznego pojazdu podczas użytko­wania go. Na podstawie badań diagnostycznych pojazd kieruje się do na­prawy lub dokonuje się regulacji jego zespołów.