A A A

Badania magnetyczne

Zasada działania urządzeń do badań magnetycznych oparta jest na wykorzystaniu różnej przenikliwości magnetycznej metali ferromagnetycz­nych w miejscach zdrowych i wadliwych (np. pękniętych). W przedmiocie bez wad linie sił pola magnetycznego, w którym się przedmiot znajduje, przechodzą przez niego mniej więcej równomiernie w całym przekroju (rys. 258a). W przypadku istnienia w przedmiocie pewnych wad, np. pęknięć, żużli itp., w miejscach tych występuje wykrzywienie linii sił pola magnetycznego (rys. 2585, c) wskutek zmniejszenia przenikliwości magnetycznej, przy czym część linii przebiega poza przedmiotem. Opisane zjawisko wykorzystuje się praktycznie w sposób następujący. Badany przedmiot po dokładnym oczyszczeniu z rdzy i smarów magnesuje się i następnie oblewa zawiesiną proszku żelaza w nafcie lub w oleju wrze­cionowym. Cząsteczki proszku żelaza układają się wzdłuż linii sił pola magnetycznego, wykazując tym samym ich przebieg. Jeżeli linie sił na­potkają na wadę materiałową, to natychmiast ulegają odchyleniu. W przy­padku pęknięć na powierzchni cząsteczki proszku grupują się wzdłuż brze­gów pęknięcia, które wskutek namagnesowania stają się biegunami ma­gnesu (rys. 258c). W wyniku tego na powierzchni tworzą się ciemne linie o szerokości równej 50 do 100krotnej szerokości pęknięcia. Oczywiście, im wady znajdują się bliżej powierzchni badanego przed­miotu, tym łatwiej je wykryć, natomiast te same wady znajdujące się w środku grubych przedmiotów tą metodą wykrywa się bardzo trudno, a często jest to w ogóle niemożliwe. Sposobem magnetycznym można ujawnić bardzo wąskie pęknięcia powierzchniowe począwszy od 0,04 mm w wymiarze poprzecznym. Defektoskop magnetyczny, zwany również niekiedy magnetofluksem, przedstawiono na rys. 259. Urządzenie to składa się z podstawy 1 zaopa­trzonej w górnej części w wannę 2 do zbierania ociekającego nadmiaru zawiesiny. Badany przedmiot 3 (na tym rysunku wał korbowy) umieszcza się w uchwycie 4. Wewnątrz podstawy umieszczony jest elektromagnes namagnesowujący badany przedmiot. Pomiar prądu przepływającego przez elektromagnes odbywa się za pomocą amperomierza 5.