Reklama
A A A

Badania kompletnych pojazdów

Badania sta­tyczne wykonuje się podczas postoju pojazdu. Należą do nich pomiary zew­nętrznych i wewnętrznych wymiarów pojazdu, pomiary nacisków na poszcze­gólne osie lub koła (obciążeń statycz­nych), wyznaczanie współrzędnych środka ciężkości, badanie widoczno­ści z miejsca kierowcy itd.