A A A

Automatyzacja produkcji tłoków samochodowych

Jak już wspominaliśmy w rozdziale piątym, w Związku Radzieckim pracuje fabrykaautomat wytwarzająca tłoki do silników samochodowych, w której zautomatyzowano wszystkie operacje, tj. począwszy od wykonania odlewu aż do opakowania włącznie. Tłoki te odlewane są ze stopu aluminiowomiedziowokrzemowego. Proces technologiczny dzieli się na cztery zasadnicze etapy: odlewanie kokilowe, obróbka cieplna, obróbka mechaniczna oraz selekcja obrobio­nych tłoków na grupy i pakowanie. Cała fabryka podzielona jest na samo­wystarczalne działy, związane ze sobą zautomatyzowanymi przenośnikami, które dostarczają i odbierają z agregatów materiał wyjściowy, półfabry­katy i gotowe wyroby. Dział odlewniczy składa się z następujących całkowicie zautomatyzowa­nych agregatów: elektrycznego pieca do topienia, sześciokokilowej karu­zelowej maszyny do odlewania i agregatu do obcinania nadlewów. Obróbka cieplna odbywa się w piecach elektrycznych o działaniu cią­głym. W piecach tych tłoki są podgrzewane w czasie 30 min. do tempera­tury 245f255° C, w której przebywają następnie 5,5 godz., po czym na­stępuje ich chłodzenie do temperatury 20r50° C w czasie 32 min. Po ob­róbce cieplnej twardość (sprawdzana dla każdego tłoka za pomocą specjal­nego samoczynnego przyrządu) tłoków wynosi 100r130 HRB. W dziale obróbki mechanicznej istnieją następujące stanowiska: 1) stanowisko obróbki podstaw obróbkowych z ręcznym ładowaniem, 2) samoczynna linia obróbkowa połączona z przenośnikiem agregatu do cynowania, 1)stanowisko do obróbki wykańczającej otworów na sworznie tłokowe, 2)stanowisko samoczynnej kontroli i selekcji. Przebieg procesu technologicznego obróbki tłoków w dziale mechanicz­nym podano w tabl. 33. Po zakończeniu obróbki mechanicznej następuje smarowanie antykoro­zyjne i pakowanie na samoczynnej maszynie do smarowania i pakowania.