Reklama
A A A

Analiza środków produkcji

Przez określenie środki produkcji należy rozumieć wszystkie obrabiarki, urządzenia (piece grzewcze, przenośniki itp.), pomieszczenia itd., tj. te wszystkie czynniki, które służą produkcji i mają wpływ na jej wykonanie. Tego rodzaju analizę przeprowadza się przy projektowaniu procesu tech­nologicznego dla zakładu istniejącego. Projektującego proces technologiczny interesuje przede wszystkim licz­ba, rodzaj, stan i stopień wykorzystania istniejących w zakładzie obrabia­rek. Jeżeli w zakładzie istnieją pewne odmiany obrabiarek, to wpływa to na wybór takiego, a nie innego, procesu technologicznego. Zły stan obra­biarek uniemożliwia pełne ich wykorzystanie przy obróbce wykańczającej. Zagadnienie stopnia wykorzystania obrabiarek występuje w przypadku, gdy te same obrabiarki wykorzystuje się jeszcze do innej produkcji niż ta, dla której projektowany ma być proces technologiczny. W przypadku opracowywania procesu technologicznego dla zakładu no­woprojektowanego dobór środków produkcji odbywa się na podstawie po­trzeb z uwzględnieniem postępu technicznego i ekonomii produkcji. Dużą pomocą przy wyborze nowych obrabiarek ogólnego przeznaczenia są ich charakterystyki. Przy wyborze bardziej specjalnych obrabiarek posługuje­my się katalogami, ofertami lub innymi podobnymi materiałami, dostarczo­nymi przez zakłady budowy obrabiarek. Przy wytwarzaniu silników spali­nowych w wielu przypadkach zamawia się obrabiarki specjalnie przezna­czone do produkcji poszczególnych elementów, np. wałów korbowych, wał­ków rozrządu, tłoków itd. Podobną analizę należy przeprowadzić w zakresie wyposażenia potrzeb­nego do montażu. Typowym wyposażeniem są w tym przypadku stoły montażowe i różne urządzenia transportowe (suwnice, przenośniki, pod­nośniki pneumatyczne, wózki itp.). Oprócz danych dotyczących działów bezpośrednio związanych z produkcją, należy przeanalizować stan i możli­wości produkcyjne działów pomocniczych, a zwłaszcza narzędziowni. Po­zwoli to zorientować się w możliwościach wykonania potrzebnych przy­rządów i narzędzi specjalnych. Prawidłowe rozwiązanie pomieszczeń, potrzebnych do wykonania pla­nowanej produkcji, jest najczęściej zadaniem najłatwiejszym, jednak trze­ba się w tej dziedzinie wcześnie zorientować i powiadomić kierownictwo zakładu. Ponadto do prawidłowego planowania procesu technologicznego potrze­bna jest ogólna znajomość obsady personalnej zakładu. Trudno będzie uru­chomić potrzebne obrabiarki bez zapewnienia odpowiedniej liczby wykwa­lifikowanej obsługi. Od jej kwalifikacji zależy nie tylko wykonanie za­danej pracy, lecz również w znacznym stopniu -— całość i stan obrabiarek. Przy niewystarczających kwalifikacjach obsługi można się spodziewać nie tylko zwiększonej liczby braków, lecz również częstych przestojów z po­wodu uszkodzeń poszczególnych, niejednokrotnie bardzo kosztownych obrabiarek i narzędzi. Planujący powinien wcześnie sygnalizować potrzebę zwiększenia liczby robotników lub polepszenia ich kwalifikacji.