Reklama
A A A

Analiza spalin

Na podstawie wy­ników tej analizy można wnioskować o charakterze procesów spalania zachodzących w badanym silniku. Do analizy używa się analizatorów chemicznych lub elektrycznych. Analizatory che­miczne działają na zasadzie kolejnego pochłaniania przez pochła­niacze poszczególnych składników badanych spalin. Działanie analizatorów elektrycznych oparte jest na zasadzie zmian prze­wodności cieplnej gazów spalinowych w zależności od ich składu. Analizatory chemiczne, dokładniejsze lecz mniej wygodne w uży­ciu, stosuje się raczej do celów laboratoryjnych. W diagnostyce częściej używa się analizatorów elektrycznych. Na rys. 7.7 przedstawiono uproszczony schemat działania ana­lizatora elektrycznego. Oporniki Rlt R2, R3 i H4 połączone są w układ mostka Wheatstone'a. Oporniki Rt i R2 wykonane są z materiału, którego opór w znacznym stopniu zmienia się w za­leżności od temperatury. Opornik Rx umieszczony jest w komo­rze, przez którą przepływa strumień spalin, a opornik R2 — w ko­morze wypełnionej powietrzem jako gazem wzorcowym. Zmiana temperatury otoczenia opornika Rt wskutek omywania go przez spaliny powoduje zakłócenia równowagi mostka, a więc przepływ prądu przez galwanometr. Temperatura spalin zależy przede wszystkim od zawartości dwutlenku węgla oraz wodoru. C02 go­rzej odprowadza ciepło niż powietrze, H2 — lepiej. Im więcej C02 w spalinach, tym wyższa jest temperatura. Skład gazów spalino­wych zależy od stosunku powietrza do paliwa w mieszaninie pali­wowej wytwarzanej przez gaźnik. Inny jest on więc na biegu jałowym, inny w zakresie dużej prędkości obrotowej silnika. Zna­jąc skład spalin przy różnych prędkościach obrotowych silnika można ocenić prawidłowość pracy układu zasilania, a zwłaszcza gażnika. Na rys. 7.8 przedstawiono elektryczny analizator spalin firmy Crypton. Podziałka jego galwanometru wyskalowana jest w pro­centach masowego stosunku powietrza do paliwa. Podziałkę po­dzielono na trzy zakresy — zakres mieszaniny bogatej, normalnej i ubogiej. Przed pomiarem, gdy w komorze opornika RY znajdu­je się powietrze, powinna być zachowana równowaga mostka i wskazówka galwanometru powinna pokrywać się z zaznaczoną na podziałce pozycją zerową. Jeżeli wskazówka jest odchylona od położenia równowagi, należy przyrząd wyzerować, zmieniając za pomocą specjalnego pokrętła ustawienie opornika regulacyj­nego RR (rys. 7.7). Po doprowadzeniu wskazówki do położenia równowagi, można rozpocząć pomiar. W tym celu do końcówki połączonej z komorą opornika R{ przyłącza się rurkę, której drugi koniec wprowadza się do rury wylotowej samochodu. Doprowa­dzenie spalin powoduje zmianę oporu opornika Rlf rozstrojenie mostka i wychylenie wskazówki galwanometru. Podczas pomiaru odczytuje się wskazania galwanometru odpowiadające różnym wartościom prędkości obrotowej silnika. Najuboższą mieszaninę gaźnik powinien wytwarzać w środkowym zakresie prędkości obrotowej, natomiast zarówno przy mniejszej, jak i większej prędkości, gaźnik powinien dostarczać mieszaninę bogatszą. Inne działanie gaźnika świadczy o zużyciu jego elementów lub wadli­wej regulacji.