Reklama
Zwierzęta
A A A

Akumulator

We wszystkich typach samochodów Warszawa stosuje się akumula­tory o pojemności 54 Ah i napięciu 12 V. Konserwacja akumulatora polega na utrzymywaniu poziomu elektrolitu około 10 mm ponad górną krawędzią płyt (rys. 2.60). Przy uzupełnianiu należy dodawać wody destylowanej (nie wolno dolewać wody zwykłej lub kwasu siar­kowego bezpośrednio do akumulatora). Gęstość elektrolitu powinna wynosić 1,285 g/cm3 w temperaturze 20°C (rys. 2.61), a napięcie robo­cze ogniwa akumulatora 2,2 V. Poza tym należy sprawdzić zaciski końcówek przewodów akumula­tora oraz gwint śrub mocujących akumulator do podstawy. Wszelkie zewnętrzne zanieczyszczenia akumulatora i rozlany elektrolit należy usunąć kawałkiem szmaty zwilżonej 5-j-10°/o roztworem amoniaku lub roztworem ługu sodowego, a następnie wytrzeć akumulator do sucha. Otwory wentylacyjne w korkach powinny być czyste, a końcówki akumulatora lekko posmarowane smarem stałym lub wazeliną tech­niczną. Może się zdarzyć, że elektrolit wyciekający z akumulatora spowodo­wał korozję blach. Aby temu zapobiec, można akumulator owinąć folią plastikową złożoną w kształcie pudełka. Zabezpieczy to całkowicie przed rozlaniem się elektrolitu. Skorodowane blachy należy dokładnie oczyścić, a następnie pomalować lakierem. Dobrze jest też przewody elektryczne znajdujące się poniżej akumulatora owinąć również folią plastikową; zapobiegnie to ewentualnym zwarciom i uszkodzeniom izolacji. Podczas silnych mrozów gwałtownie spada pojemność akumu­latora, co powoduje utrudniony rozruch silnika. W tym przypadku wskazane jest, aby na noc akumulator wyjmować z samo­chodu, przechowywać w ciepłym miej­scu i zamontowywać go bezpośrednio przed uruchomieniem silnika. Jest to tym bardziej istotne, że w czasie mro­zów wzrost oporów tarcia w silniku powoduje zwiększone zapotrzebowanie przez rozrusznik na prąd z akumula­tora. Podczas wszystkich prac wyko­nywanych przy akumulatorze należy zachować dużą ostrożność, gdyż rozlany kwas może spowodować poparzenia skóry lub zniszczenie ubrania albo obu­wia. Szczególnie nie należy zbliżać się z otwartym ogniem do otwartych ogniw akumulatora, gdyż grozi to wy­buchem.