Reklama
A A A

Zbiornik i przewody paliwa

Zbiornik paliwa i przewody paliwa wchodzą w skład układu za­silania. W samochodach FSO Warszawa 223 i 224 zbiornik paliwa, przewody paliwa (z wyjątkiem rurki paliwa pompa — gaźnik), pompa paliwa są identyczne i w związku z tym istnieje całkowita współzamienność tych części. Ogólny układ, zbiornik i przewody paliwa po­kazano na rysunku 2.12. W czasie eksploatacji samochodu należy zwracać szczególną uwagę na szczelność zbiornika oraz połączeń przewodów. Uszkodzenia po­szczególnych elementów mogą być typu: mechanicznego — wszelkiego rodzaju uderzenia, przecięcia, powstałe wskutek najechania na ostre wystające przedmioty; powstałe w wyniku działania korozji. Niezależnie od powyższych uszkodzeń może nastąpić zanieczyszczenie zbiornika wewnątrz, szczególnie w takich przypadkach, gdy benzynę do zbiornika nalewa się z kanistrów o nieodpowiednim stanie tech­nicznym. Ponadto z powodu różnych nieszczelności może w zbiorniku paliwa gromadzić się woda, której obecność w okresie zimowym po­woduje trudności w rozruchu lub przerwy w dopływie paliwa w cza­sie jazdy. Dlatego też zaleca się przed zimą wypłukać starannie zbior­nik i przewody. Na dnie zbiornika znajduje się śruba spustowa. Po spuszczeniu pali­wa ze zbiornika, odłącza się elastyczny przewód od pompy paliwa. Do końcówki przewodu wtłacza się około 0,5 1 spirytusu denaturowa­nego. Do wtłoczenia spirytusu można użyć gruszki gumowej. Następ­nie przedmuchać sprężonym powietrzem. W czasie płukania zbiornika należy w miarę możliwości kołysać nadwoziem samochodu w kierun­ku poprzecznym. Jeżeli spuszczony spirytus denaturowany nadal za­wiera zanieczyszczenia, wlać dodatkową porcję spirytusu i powtórnie przepłukać zbiornik. Zbiornik dokładnie opróżnić ze spirytusu i ewentualnie wraz z prze­wodami przepłukać benzyną. Sprawdzić pod płytą podłogową, czy metalowe przewody paliwa nie są uszkodzone i dobrze przymocowane zaciskami blaszanymi w miejscach ich mocowania. Na zakończenie należy sprawdzić drożność przewodu odpowietrzającego zbiornik i je­go zamocowania.