A A A

Wytwarzanie pochew tylnnych mostów

Pochwy tylnych mostów do samochodów i ciągników są bardzo waż­nymi i silnie obciążonymi częściami; przejmują one znaczne siły i mo­menty obrotowe. W pochwie tylnego mostu mieści się para stożkowych kół zębatych przekładni głównej, mechanizm różnicowy i półosie. W więk­szości samochodów ciężarowych z silnikami szybkobieżnymi konieczne są znaczne przełożenia przekładni głównej tylnego mostu. Średnice kół napę­dzanych muszą więc być duże. Aby uniknąć zbyt dużych średnic kół zębatych przeniesienie napędu z wału napędowego na koła wykonuje się za pomocą przekładni podwój­nej, z zastosowaniem reduktora. W takich konstrukcjach do pochwy tyl­nego mostu mocuje się obudowę reduktora ze zmontowaną w niej prze­kładnią i mechanizmem różnicowym. Na końcach pochwy tylnego mostu montuje się łożyska toczne do piast kół i obrabia płaszczyzny stanowiące poduszki dla resorów. Pochwy tylnego mostu dźwigają dwie trzecie ciężaru samochodu i dlatego muszą one być przede wszystkim szczególnie sztywne i wytrzy­małe. Odkształcenia pochwy tylnego mostu wpływają na prawidłowość zazębienia przekładni kół stożkowych (przekładnia główna, koła zębate mechanizmu różnicowego) specjalnie wrażliwych na przekoszenia i prze­sunięcia osi. Na rys. 444 przedstawiono pochwę tylnego mostu do samochodu cię­żarowego. Pochwy tylnych mostów można z punktu widzenia technologicznego podzielić na trzy główne rodzaje: 5)odlewane w całości; 6)tłoczone i spawane; 7)o konstrukcji mieszanej. Pochwy pierwszego rodzaju odznaczają się największą sztywnością i wykonywane są jako jednolite odlewy ze stali lub żeliwa ciągliwego. Główną ich wadą jest znaczny ciężar w porównaniu z innymi rodzajami pochew, a ich obróbka jest bardziej pracochłonna z powodu małej dokład­ności dużych skomplikowanych odlewów. Pochwy odlewane stosuje się w ciężkich samochodach ciężarowych i ciągnikach kołowych. Często w celu zwiększenia sztywności pochew z żeliwa ciągliwego w ich ramiona wciska się rury stalowe. Tłoczone kadłuby spawane (rys. 444) wykonuje się ze stalowych rur ciągnionych lub z blachy walcowanej gatunku 30—35 o grubości 6 ż 12 mm. Pochwy te są mniej sztywne niż pochwy odlewane, jednakże ich wymiary i ciężar są mniejsze. W celu zwiększenia sztywności pochew przypawa się do nich pierścienie, nakładki itp. Robocze części pochew, na których osadza się piasty i przez które przechodzą półosie, wykonuje się zwykle oddzielnie jako odkuwki, wstęp­nie obrabia i przypawa na styk do pochew. Pochwy obrabia się ostatecznie po przyspawaniu wszystkich części. Pochwy spawane są szeroko rozpowszechnione zarówno w samochodach ciężarowych (średniej i małej nośności), jak i osobowych. Do głównych ich wad należy zaliczyć wysoki koszt materiału wyjściowego (rury, bla­chy walcowane) i stosunkowo złożony proces wytwarzania półfabryka­tów, wymagający skomplikowanych, specjalnych i kosztownych urządzeń do tłoczenia i spawania. Na rys. 445 przedstawiono kolejne stadia kształtowania tłoczonej pochwy tylnego mostu do czterotonnowego samochodu ciężarowego, którą wytwarza się z rury. Na rys. 446 przedstawiono kolejne stadia kształtowania półfabrykatu podobnej pochwy wytwarzanej z blachy. W tym przypadku pracochłon­ność wyrobu jest większa niż w poprzednim, ale odpowiednio niższy jest koszt materiału wyjściowego. Półfabrykaty otrzymywane taką metodą poddaje się obróbce ciepl­nej polegającej na normalizacji, w celu usunięcia naprężeń wewnętrznych powstałych przy tłoczeniu i spawaniu. Po dokładnym oczvszczeniu pół­fabrykaty obrabia się mechanicznie. Pochwy trzeciego rodzaju otrzymuje się przez połączenie obrobio­nych odlewów rur i odkuwek. Część środkową pochwy odlewa się z żeliwa ciągliwego, zwykle w dwóch połówkach stanowiących część nośną i po­krywę, przy czym płaszczyzna podziału jest prostopadła względem półosi. Obie połówki mają obsady, w które wtłacza się ramiona pochwy z przypawanymi do nich na styk kołnierzami. Na ramionach tych mie­szczą się powierzchnie walcowe do osadzania łożysk piast i kołnierze do mocowania bębnów hamulcowych oraz wsporniki do resorów. Połówki pochew łączy się z odlewem środkowym zwykle nrzez wtło­czenie i rozwalcowanie, a niekiedy przez spawanie łukowe. Odlewy obra­bia się całkowicie przed wtłoczeniem pochew. Powierzchnie robocze półpochew kształtuje się w kuźniach przez spęczanie na gorąco, obrabia wstępnie, spawa na styk z pochwami, hartuje i ostatecznie obrabia na liniach oddziałów mechanicznych po złożeniu z odlewem. Na rys. 447 przedstawiono pochwę konstrukcji mieszanej do tylnego mostu samochodu ciężarowego. Pochwy tego rodzaju stosuje się w samo­chodach osobowych i ciężarowych małej i średniej mocy. Ich główną za­letą jest zastosowanie materiału różnej jakości na poszczególne części oraz kształtowanie zwartych konstrukcji. Do ich głównych wad należy zali­czyć małą sztywność spawów i połączeń nitowanych. Do wykonania pochew konstrukcji mieszanej nie są zwykle potrzebne ciężkie i wielkie urządzenia, niezbędne do kształtowania kadłubów jedno­litych. Potrzebna jest również przy obróbce mniejsza ilość specjalnych i specjalizowanych obrabiarek. Jednakże znaczna ilość części obrabianych i łączonych oraz szereg pośrednich operacji montażowych w toku obróbki, komplikuje ich produkcję. Warunki techniczne wykonania pochew są różne i zależą od ich kon­strukcji. Konkretnym przykładem odpowiednich wymagań jest rysunek wykonawczy pochwy tylnego mostu (rys. 448), której ogólny widok przed­stawiono na rys. 444.